พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
864
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8695
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020880
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
2)
สุจิตฺโต
วัดคลองคูหา
3)
สุเมธี
วัดศรีสะอาดบัวบาน
4)
สุเมโธ
วัดนันทนารามมงคล
5)
อคฺคธมฺโม
วัดสิงหารินทาราม
6)
ปญฺญาวชิโร
วัดสโมธานนิคม
7)
สีลเตโช
วัดสว่างวารี
8)
ธมฺมสาโร
วัดราษฎร์บูรณะ
9)
จนทวณฺโณ
วัดศรีสว่าง
10)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสโมธานนิคม
11)
อาภสฺสโร
วัดสังหารินทราราม
11 รายการ / 1 หน้า
1