พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
92
วันนี้
597
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25902
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968243
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
2)
ปิยสีโล
วัดโคกพระ
3)
จารุวณฺโณ
วัดพระปรางค์
4)
วรปญฺโญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
5)
เกสรธมฺโม
วัดเฉลิมมาศ
6)
ฐานุตฺตโร
วัดกุฎีทอง
7)
กิตฺติปาโล
วัดโบสถ์
8)
จิตฺตวํโส
วัดประสาท
9)
ปิยสีโล
วัดคงคาราม
10)
อคฺคปุญฺโญ
วัดตึกราชา
11)
อํสุธมฺโม
วัดพระปรางค์
12)
อภิวฑฺฒโน
วัดกลางท่าข้าม
13)
สมจิตฺโต
วัดกุฎีทอง
14)
อมโร
วัดโพธิ์ลังการ์
15)
ปภสฺสโร
วัดบ้านกลับ
16)
กนฺตพโล
วัดระนาม
17)
สมจิตฺโต
วัดกิ่งประดิษฐ์
18)
ขนฺติธโร
วัดช่องลม
19)
อภิธมฺโม
วัดปราสาท
20)
เขมจิตฺโต
วัดโพธิ์รัตนาราม
21)
อนาลโย
วัดหัวว่าว
22)
ปญฺญาธโร
วัดสุภาวัฒนาราม
23)
สจฺจญาโณ
วัดล่องกะเบา
24)
กลฺยาโณ
วัดตะโกรวม
25)
ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
26)
รตนวณฺโณ
วัดดอนกะเชา
27)
สุเมธปุญฺโญ
วัดโบสถ์
28)
ปภาโส
วัดโฉมศรี
29)
สุจิตฺโต
วัดศรัทธาภิรม
30)
จนฺทธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
31)
ตปคุโณ
วัดประดับ
32)
ฐานิสฺสโร
วัดพรหมสาคร
33)
ปุณฺณวุฑโฒ
วัดโบสถ์
34)
ปญฺญาสาโร
วัดกุฎีทอง
35)
ฐานิสฺสโร
วัดทอง
36)
ธมฺมทีโป
วัดบ้านจ่า
37)
ปภสฺสโร
วัดเพิ่มประสิทธิผล
38)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
39)
สุภทฺโท
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
40)
ติสฺสวโร
วัดบ้านคู่
41)
กนฺตสีโล
วัดพรหมสาคร
42)
ฐานิสฺสโร
วัดเสือข้าม
43)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดพระปรางค์
44)
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
45)
วชิรปญฺโญ
วัดโพธิ์สำราญ
46)
ธีรงฺกุโร
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
47)
ปญฺญาวุโธ
วัดพิกุลทอง
48)
กิตฺติสทฺโท
วัดพระนอนจักรสีห์
49)
กลฺยาณสิทฺธิ
วัดพระนอน
50)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดพระนอนจักรสีห์
119 รายการ / 3 หน้า
1
2
3