พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
2)
ปิยสีโล
วัดโคกพระ
3)
เกสรธมฺโม
วัดเฉลิมมาศ
4)
ฐานุตฺตโร
วัดกุฏีทอง
5)
พนฺธมุตฺโต
วัดกิ่งประดิษฐ์
6)
สิริวฑฺฒโน
วัดเสาธงหิน
7)
ฐิตญาโณ
วัดพรหมบุรี
8)
อคฺคปุญฺโญ
วัดตึกราชา
9)
จิตฺตปสาโท
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
10)
อมโร
วัดโพธิ์ลังการ์
11)
อธิปญฺโญ
วัดพระปรางค์
12)
ปภสฺสโร
วัดบ้านกลับ
13)
อํสุธมฺโม
วัดดอนกะเชา
14)
ฐานิสฺสโร
วัดเสือข้าม
15)
โอภาโส
วัดบางปูน
16)
อภิธมฺโม
วัดปราสาท
17)
สจฺจญาโณ
วัดล่องกะเบา
18)
ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
19)
สุจิณฺโณ
วัดปากแรด
20)
กิตฺติสาโร
วัดดงยาง
21)
สิริปญฺโญ
วัดพระนอน
22)
เตชวโร
วัดประดับ
23)
สจฺจญาโณ
วัดม่วง
24)
ปภาโส
วัดโฉมศรี
25)
สุจิตฺโต
วัดศรัทธาภิรม
26)
จนฺทธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
27)
สุเมธี
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
28)
ตปคุโณ
วัดประดับ
29)
ฐานิสฺสโร
วัดพรหมสาคร
30)
ธมฺมวิสุทฺโธ
วัดโบสถ์
31)
สมาหิโต
วัดกิ่งประดิษฐ์
32)
ฐานิสฺสโร
วัดทอง
33)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
34)
สุภทฺโท
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
35)
ติสฺสวโร
วัดม่วงชุม
36)
กนฺตสีโล
วัดพรหมสาคร
37)
ธมฺมทินฺโน
วัดบุดดา
38)
สิริภทฺโท
วัดสิงห์สุทธาวาส
39)
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
40)
เทวธมฺโม
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
41)
อธิจิตฺโต
วัดบ้านกลับ
42)
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
43)
ฐานวีโร
วัดหนองกระทุ่ม
44)
ปญฺญาพโล
วัดกลางธนรินทร์
45)
มหาคุโณ
วัดพระนอนจักรสีห์
46)
ธีรปญฺโญ
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
47)
ขนฺติสาโร
วัดดาวเรือง
48)
ฐานุตฺตโม
วัดพิกุลทอง
49)
เขมโชติ
วัดเสาธงหิน
50)
ฐิตสีโล
วัดโพธิ์สำราญ
119 รายการ / 3 หน้า
1
2
3