พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
1091
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18744
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961085
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
2)
อาภาคโม
วัดดงไร
3)
อนนฺตจิตฺโต
วัดสะพานหิน
4)
โสธโน
วัดเจริญสุข
5)
ปทุโม
วัดราษฎร์บำรุง
6)
ปสนฺโน
วัดเขาราวเทียนทอง
7)
ฐิตวํโส
วัดคงคาราม
8)
ปภากโร
วัดหนองแซง
9)
อาภากโร
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
10)
พุทฺธสโร
วัดดอนตูมกมลาวาส
11)
เตชวโร
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
12)
ขนฺติจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
13)
อนาลโย
วัดประชุมธรรม
14)
อธิปญฺโญ
วัดเขาถ้ำเทพพนม
15)
อาสโภ
วัดทุ่งจำลอง
16)
อมโร
วัดประชุมธรรม
17)
จตฺตมโล
วัดนางลือ
18)
อคฺคธมฺโม
วัดมะเหยงคณ์
19)
สมาจาโร
วัดหนองกะเบียน
20)
สํวโร
วัดทองนพคุณ
21)
สุนฺทโร
วัดไพรนกยูง
22)
สนฺติมโน
วัดสารพี
23)
จนฺทปญฺโญ
วัดคลองเกษม
24)
อนุตฺตโร
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
25)
วชิรปญฺโญ
วัดท่ากฤษณา
26)
อตฺตจิตฺโต
วัดวังสาคร
27)
คุณํกโร
วัดหนองตาตน
28)
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
29)
ฐิตธมฺโม
วัดศรีดาวเรือง
30)
ฐานยุตฺโต
วัดการเปรียญ
31)
สุมโณ
วัดท่า
32)
ขนฺติธโร
วัดชัฏฝาง
33)
ชาครธมฺโม
วัดหนองตาตน
34)
สุขกาโม
วัดหนองแขม
35)
อคฺคปญฺโญ
วัดสามัคคีธรรม
36)
ปวฑฺฒโน
วัดแหลมหว้า
37)
ชินวํโส
วัดวังกระชาย
38)
อคฺคธมฺโม
วัดพระแก้ว
39)
สุภทฺโท
วัดสนามชัย
40)
จรณธมฺโม
วัดโคกหมู
41)
นรินฺโท
วัดสามัคคีธรรม
42)
สุชาโต
วัดหนองม่วง
43)
อติภทฺโท
วัดโพธาราม
44)
ฐิตสีโล
วัดดอนโพธิ์ศรี
45)
วรธมฺโม
วัดกรุณา
46)
อนากุโล
วัดคลองกลาง
47)
สุทฺธจิตฺโต
วัดเด่นใหญ่
48)
ทีปธมฺโม
วัดสกุณาราม
49)
ปภงฺกโร
วัดวังคอไห
50)
ชยปาโล
วัดห่อทองคำ
130 รายการ / 3 หน้า
1
2
3