พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
682
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
27743
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1074247
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
มหาคุโณ
วัดโพธิ์ปากพลี
102)
วิสุทธาจาโร
วัดบ้านใหม่
103)
ชาตวีโร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
104)
ธมฺมเตโช
วัดกลางโสภา
105)
จนฺทธมฺโม
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
106)
ชุติปญฺโญ
วัดวังยายฉิม
107)
จารุธมฺโม
วัดสีนวนประชาสาม
108)
ฐามิโย
วัดสะแกซีง
109)
ฐานธมฺโม
วัดใหญ่ทักขิตาราม
110)
มหาวีโร
วัดประสิทธิเวช
111)
ปญฺญาทีโป
วัดท่าข่อย
112)
ขนฺติโก
วัดพลอยกระจ่างศรี
113)
ชาตวํโส
วัดป่าขะ
114)
อายุวฑฒโก
วัดช้าง
115)
ชยวํโส
วัดห้วยโรง
116)
อาจารสมฺปนโน
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
117)
คนธสีโล
วัดวังตูม
118)
สญฺญโม
วัดศรีจุฬา
119)
มหานาโม
วัดเขาส่องกล้อง
120)
ปิยปุตฺโต
วัดประสิทธิเวช
121)
โชติธมฺโม
วัดทองหลาง
122)
ฐานวฑฺโฒ
วัดประสิทธิเวช
123)
ปภากโร
วัดเลขธรรมกิตติ์
124)
สุรชโย
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
125)
ฐิติธมฺโม
วัดคีรีวัน
126)
กตปุญฺโญ
วัดขุมข้าว
127)
มหาวีโร
วัดกุฎิเตี้ย
128)
เตชพโล
วัดเขาหัวนา
129)
ขนฺติธมฺโม
วัดประสิทธิเวช
130)
เขมปญฺโญ
วัดอรุณฉายาราม
131)
ขนฺติพโล
วัดสุวรรณ
131 รายการ / 3 หน้า
1
2
3