พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
876
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23536
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104030
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองกระทุ่ม
52)
รวิวํโส
วัดสิงคาราม
53)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
54)
จนฺทปญุโญ
วัดหนองแม่แตง
55)
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
56)
มหาปุญฺโญ
วัดลานทอง
57)
ปญญาวิชิโร
วัดอัมพาพนาราม
58)
ปญฺญาวิเวโก
วัดพระบรมธาตุ
59)
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
60)
ฐานกโร
วัดคลอลาน
61)
สุกฺกธมฺโม
วัดศรีปุณณาวาส
62)
โฆสธมฺโม
วัดหงส์ทอง
63)
ปญฺญาทีโป
วัดวังโบสถ์
64)
ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองเต่าทอง
65)
ปภสฺสโร
วัดพงษ์สัก
66)
สนฺตมโน
วัดที่พักสงฆ์โป่งน้ำร้อน
67)
สณฺหวาโจ
วัดป่าวังชะโอน
68)
ชิตมาโร
วัดปลูกศรัทธา
69)
อตฺตโม
วัดบุญมั่นศรัทธาราม
70)
ญาณคุโณ
วัดเนินสำราญ
71)
ผุสฺสธมฺโม
วัดป่าเจดีย์ทอง
72)
จิตฺตานุรกฺโข
วัดดอนไพรวัลย์
73)
ปริชาโน
วัดที่พักสงฆ์น้ำโท้ง
74)
สกฺกวํโส
วัดโขมงหัก
75)
ปภาโส
วัดหนองจิก
76)
ชุติปญฺโญ
วัดคฤหบดีสงฆ์
77)
จนฺทวณฺโณ
วัดสระแก้ว
78)
จนฺทสาโร
วัดถาวรพัฒนา
79)
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
80)
สิริฐิติ
วัดบ่อสามแสน
81)
ขนฺติสาโร
วัดลานทอง
82)
ปภาโส
วัดโค้งไผ่
83)
ธนิสฺสโร
วัดทุ่งสร้างวนาราม
84)
สุทฺธิปภาโส
วัดป่าภาวนา
85)
คุณารกฺโข
วัดศูนย์ปฎิบัติธรรมกำแพงเพชร
86)
พลญาโณ
วัดที่พักสงฆ์หนองผักบุ้ง
87)
ฐิตวํโส
วัดสุวรรณาราม
88)
ฐิตเมโธ
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
89)
ถามพโล
วัดเกาะรากเสียดใน
90)
รตินฺธโร
วัดบ่อกระบาก
91)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
92)
คุตฺตสีโล
วัดพัฒนราฏร์บำรุง
93)
ฉนฺทสทฺโธ
วัดหนองนายาง
94)
สคารโว
วัดคลองลาน
95)
อินฺทปญฺโญ
วัดมอสูง
96)
อภิวโร
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
97)
อตฺตทนฺโต
วัดไตรภูมิ
98)
ธนปาโล
วัดลานหินวนาราม
99)
พลวุฑโฒ
วัดทุ่งเศรษฐี
100)
ปญฺญาธโร
วัดบ่อสามแสน
160 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4