พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
103
วันนี้
893
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23553
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104047
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ชาตเมธโร
วัดอ่างทอง
102)
ธมฺมธีโร
วัดหนองแดน
103)
ธมฺมกาโม
วัดบ่อแก้ว
104)
กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
105)
ธมฺมรตโน
วัดเขาชุมแสง
106)
อติภทฺโท
วัดไตรภูมิ
107)
ธนพโล
วัดไตรภูมิ
108)
สุทฺธิญาโณ
วัดบ่อสามแสน
109)
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
110)
ปุณฺณวโร
วัดศรีสุทธาวาส
111)
กิตฺติคุโณ
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
112)
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะสีเสียด
113)
สุทฺธิมโน
วัดทรัพย์เจริญ
114)
อคฺคปญฺโญ
วัดปราสาท
115)
ชาตวีโร
วัดท่าคร้อ
116)
ขนฺติโก
วัดบาง
117)
อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
118)
ปสาโท
วัดสว่างอารมณ์
119)
กนฺตวีโร
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
120)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
121)
ฉนฺทสุโภ
วัดปางเรือวนาราม
122)
นิสโภ
วัดสว่างอารมณ์
123)
วีตโรโค
วัดประดู่ลาย
124)
ภูริปญฺโญ
วัดอุทุมพร
125)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหนองแม่แตง
126)
อาภสฺสโร
วัดบ้านปางขนุน
127)
อคฺคธมฺโม
วัดพรหมนิมิต
128)
ฐานิสฺสโร
วัดไตรภูมิ
129)
ตปคุโณ
วัดสักงาม
130)
กิจฺจสาโร
วัดห้วยใหญ่ยางงาม
131)
อารยธมฺโม
วัดบาง
132)
พุทฺธวิริโย
วัดท่าข้ามสามัคดี
133)
วรปญฺโญ
วัดเขาชุมแสง
134)
สมฺมาปญฺโญ
วัดกัลปพฤกษ์
135)
อภิญาโณ
วัดบาง
136)
อิสฺสรธมฺโม
วัดบาง
137)
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
138)
ปสนฺโน
วัดบ้านโชคชัยพัฒนา
139)
อตฺตทนฺโต
วัดใหม่ศรีเจริญพร
140)
ฐิตโสภโณ
วัดไร่หลักขวัญ
141)
อายุโท
วัดพระบรมธาตุ
142)
ถาวโร
วัดหนองเอื้อมสามัคคี
143)
อินฺทโต
วัดบาง
144)
ปริสุทฺโธ
วัดรัตนปทุม
145)
ถาวโร
วัดโคศิรการาม
146)
นิภาธโร
วัดสลกบาตร
147)
ชยานนฺโท
วัดหนองหลวง
148)
อุตฺตมวํโส
วัดรวงผึ้งพัฒนา
149)
ชยวุฑฺโฒ
วัดนาบ่อคำ
150)
ปิยธมฺโม
วัดคลองน้ำไหลใต้
160 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4