พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
353
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18889
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065393
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
อุตฺตโร
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
102)
อธิปุญฺโญ
วัดวังหิน
103)
ธีรวโร
วัดใหญ่อินทาราม
104)
พฺรหฺมภทฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
105)
กิตฺตปาโล
วัดเกาะลอย
106)
ชินวโร
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
107)
สุปติฎฺฐิโต
วัดสันติภักดิ์
108)
กิตฺติเมธี
วัดใหญ่อินทาราม
109)
มหาวิริโย
วัดอ่างเวียน
110)
ถิรธมฺโม
วัดทุ่งเหียง
111)
สุปภาโส
วัดธรรมสามัคคี
112)
กิตฺติโสภโณ
วัดใหญ่อินทาราม
113)
กตปุญฺโญ
วัดกลาง
114)
สุขิโต
วัดจรูญราษฎร์
115)
ธีรวโร
วัดกลาง
116)
หิตวุฑฺโฒ
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
117)
ญาณธมฺโม
วัดใหญ่อินทาราม
118)
ปทีโป
วัดธาตุทอง
119)
ปริปุณฺโณ
วัดเนินสุทธาวาส
120)
สีลเตโช
วัดกลาง
121)
ธมฺมิโก
วัดธาตุทอง
122)
ฐานจาโร
วัดแก้วน้อย
123)
ธมฺมปาโล
วัดเขาไม้แดง
124)
อานนฺโท
วัดห้วยยาง
125)
สิริภทฺโท
วัดท้ายเซิด
126)
สกฺกธมฺโม
วัดนากระรอก
127)
ชาตปญฺโญ
วัดทุ่งเหียง
128)
ปิยธมฺโม
วัดหนองม่วงเก่า
129)
ปติฏฺฐิโต
วัดใหญ่อินทาราม
130)
ปสนฺโน
วัดเทพประสาท
131)
อธิปญฺโญ
วัดสำเภาทอง
132)
ปภสฺสโร
วัดธรรมสามัคคี
133)
ทีปโก
วัดตาลล้อม
134)
รกฺขิตสีโล
วัดเทพประสาท
135)
ปนาโท
วัดบ้านห้วยกรุ
136)
ญาณนนฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
137)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดเนินบุญญาราม
138)
โชติธมฺโม
วัดบ้านกลาง
139)
ญาณสาโร
วัดเนินสี่
140)
สุธมฺโม
วัดกุณฑีธาร
141)
ธีรสุชีโว
วัดกลาง
142)
ปุญฺญกุสโล
วัดต้นสน
143)
จรณธมฺโม
วัดเขาคันทรง
144)
กนฺตสีโล
วัดพันเสด็จใน
145)
จนฺทคุโณ
วัดท่อใหญ่
146)
จนฺทสาโร
วัดหนองเม็ก
147)
วรปุตฺโต
วัดอมพนม
148)
คุณวีโร
วัดธรรมสามัคคี
149)
อาจาโร
วัดบ้านช้าง
150)
ฐานวีโร
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
196 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4