พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
336
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18872
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065376
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
อานนฺโท
วัดต้นม่วงคีรี
102)
คุณสํวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
103)
วํสวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
104)
พุทธิวฑฺฒนเมธี
วัดถิ่นนอก
105)
วิชยสิริ
วัดพระธาตุช่อแฮ
106)
พชรเมธี
วัดพระธาตุช่อแฮ
107)
เขมานนฺโท
วัดพระบาทมิ่งเมือง
108)
สุเมโธ
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
109)
กิตฺติภทฺโท
วัดสันปู่สี
110)
พลาธิโก
วัดลองลือบุญ
111)
ชุตินฺธโร
วัดนาคูหา
112)
กิตฺติวุฑโฒ
วัดร่องซ้อ
113)
จนฺทวิริโย
วัดโชคเกษม
114)
ภูริวฒฑโก
วัดอ้อยหลวง
115)
ฐิตสทฺโธ
วัดเวียงตั้ง
116)
จารุวํโส
วัดแม่หลู้
117)
ภทฺทรธมฺโม
วัดมัทธะ
118)
อภิวฑฺฒโน
วัดร่องซ้อ
119)
สุทฺธญาโณ
วัดธรรมเมือง
120)
ถาวรจิตโต
วัดธรรมเมือง
121)
พลวฑฺฒโน
วัดมณีวรรณ
122)
วรพุทฺธิโก
วัดต้นไคร้
123)
สีลสํวโร
วัดพระหลวง
124)
รตนโชโต
วัดแช่ฟ้า
125)
ปญญาวุฑฺโฒ
วัดทุ่งแล้ง
126)
สิริมงฺคโล
วัดกุญชรนิมิต
127)
ปิยวฺฒฑโน
วัดน้ำโค้ง
128)
ชยาภินนโท
วัดแม่ยางกวาว
129)
ปวรวาที
วัดพระธาตุช่อแฮ
130)
ปิยสีโล
วัดดงเจริญ
131)
จนฺทวณฺโณ
วัดเหมืองหม้อ
132)
สิริวณฺโณ
วัดสะแล่ง
133)
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
134)
โกวิโท
วัดดงลาน
135)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญภาค
136)
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
137)
สุเมโธ
วัดดอนชัย
138)
ปญฺญาวโร
วัดพระธาตุดวงดี
139)
วินโย
วัดเหมืองแดง
140)
สิริคุตโต
วัดปางเคาะ
141)
ติสฺสโร
วัดสุนทรนิวาส
142)
อุตฺตโม
วัดแม่หีด
143)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดชัยเขต
144)
ปญญาทีโป
วัดพระบาท
145)
สุจิตฺโต
วัดศรีสว่าง
146)
ฐานวีโร
วัดศรีดอนคำ
147)
ขนฺติพโล
วัดแม่คำมีรัตนปัญญา
148)
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
149)
อริยเมธี
วัดชัยมงคล
150)
กิตติญาโณ
วัดดอนแท่น
238 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5