พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
699
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
27760
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1074264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ชวนปญฺโญ
วัดดงลาน
152)
พลรตโน
วัดพระบาทมิ่งเมือง
153)
มหาธีโร
วัดพงชัย
154)
รตนธมฺโม
วัดทุ่งโห้งเหนือ
155)
จนฺทโร
วัดวังลึก
156)
ธมฺมธโร
วัดเหมืองหม้อ
157)
วชิรปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
158)
ฐิตฺสทฺโธ
วัดสุพรรณ
159)
เขมวํโส
วัดอ้อยหลวง
160)
ขนฺติธมฺโม
วัดเมธังกราวาส
161)
ญาณวโร
วัดเมธังกราวาส
162)
วชิรญาโณ
วัดสวรรคนิเวศ
163)
อธิจิตฺโต
วัดสูงเม่น
164)
ทสพโล
วัดชัยเขต
165)
อภินนฺโท
วัดดอนมูล
166)
ฐิตมโน
วัดสะแล่ง
167)
ชยานนฺโท
วัดวังฟ่อน
168)
ปุณณฺจนฺโท
วัดไผ่โทน
169)
ธมฺมิโก
วัดจิตตวิเวการาม
170)
ธีรปญฺโญ
วัดพันเชิง
171)
วริทฺธิทีโป
วัดนาฮาง
172)
ชยานนฺโท
วัดเมธังกราวาส
173)
ชยรตนวณฺโณ
วัดพระธาตุช่อแฮ
174)
โชติปญฺโญ
วัดสัมฤทธิบุญ
175)
อธิวโร
วัดสวรรค์นิเวศ
176)
ชยาลงฺกาโร
วัดช่องลม
177)
กิตฺติญาโณ
วัดพระนอน
178)
จนฺทนนฺโท
วัดผาราง
179)
ฐานวุฑโฒ
วัดทุ่งโห้งเหนือ
180)
ญาณวีโร
วัดวังหม้อ
181)
จิรปุญฺโญ
วัดแม่ทราย
182)
อาภาธโร
วัดวังธง
183)
ปญฺญาฑิโต
วัดต้าเหล่า
184)
จนฺทวํโส
วัดห้วยหม้าย
185)
ฐิตวชิรเมธี
วัดสวรรนิเวศ
186)
ปภสฺสโร
วัดวังเบอะ
187)
ติปญฺโญ
วัดสุนทรนิวาส
188)
ปญฺญาธโร
วัดแม่ยางกวาว
189)
ยสินฺธโร
วัดบ่อแก้ว
190)
ชยรติธโร
วัดป่าแดง
191)
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิสาร
192)
อุทโย
วัดมัทธะ
193)
เตชะปญฺโญ
วัดบุญเย็น
194)
สุธมฺโม
วัดดอนชัย
195)
อธิปญโญ
วัดทุ่งแล้ง
196)
ฐานวโร
วัดห้วยไร่
197)
ฐิตเมโธ
วัดบ้านปง
198)
รกฺขิตธมฺโม
วัดพระธาตุใจดี
199)
จารุวณฺโณ
วัดป่าแดง
200)
สิริธมฺโม
วัดไชยามาตย์
238 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5