พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
680
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
27741
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1074245
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
202)
ยสชาโต
วัดเสด็จ
203)
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
204)
ชยวฑฺฒโน
วัดสองแคว
205)
โกวิโท
วัดแม่ทราย
206)
เขมปญโญ
วัดทุ่งเจริญ
207)
ปิยธมฺโม
วัดแม่บงใต้
208)
ฉนฺทธมฺโม
วัดดอนทัน
209)
พุทธิสาโร
วัดแก้วมงคล
210)
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
211)
ชาคโร
วัดไฮสร้อย
212)
กิตติสาโร
วัดรัมณีย์
213)
ปชฺโชโต
วัดแม่ยางโทน
214)
ธีรปญฺโญ
วัดโศภนาลัย
215)
รกฺขิตธมฺโม
วัดปากจอก
216)
อภิรกฺขิโต
วัดช่องลม
217)
วรญาโณ
วัดน้ำแรม
218)
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
219)
ปญฺญาวชิโร
วัดพนมขวัญ
220)
ธมฺมวโร
วัดอ้อยหลวง
221)
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
222)
ฐิตปญโญ
วัดโชคเกษม
223)
โชติวณฺโณ
วัดต้าม่อน
224)
ธมฺมสุนฺทโร
วัดนาแก
225)
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
226)
วรธมฺโม
วัดร่องแค
227)
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
228)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งน้าว
229)
วิชฺชสุนทโร
วัดร่องแดง
230)
คเวสโก
วัดสวรรคนิเวศ
231)
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
232)
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
233)
สุทฺธิปภาโส
วัดสุวรรณาราม
234)
สนฺตจิตโต
วัดร้องเข็ม
235)
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
236)
กิตติปญฺโญ
วัดเชตะวัน
237)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดธรรมเมือง
238)
กตนาโถ
วัดวังขอน
238 รายการ / 5 หน้า
2
3
4
5