พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
435
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26783
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002981
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ปริสุทฺโธ
เขาดินญาณนิมิต
52)
อุทโย
ธาตุทอง
53)
ปสนฺโน
เกาะแก้วนครสวรรค์
54)
อคฺคจิตฺโต
โป่งตามุข
55)
พุทฺธธมฺโม
ธรรมสามัคคี
56)
ฐิตสีโล
เนินสี่
57)
ทีปธมฺโม
หนองแช่แว่น
58)
จิตฺตธมฺโม
เกาะโพธาวาส
59)
สนฺติกโร
เนินบุญญาราม
60)
อภิชโย
ธรรมนิมิตต์
61)
คุณวโร
ศรีวนาราม
62)
ธมฺมวโร
ใหญ่อินทาราม
63)
โชติธมฺโม
เทพประสาท
64)
กุลวฑฺฒโน
โพธิ์
65)
สุเมโธ
เก่าโบราณ
66)
คุณสมฺปนฺโน
เนินหลังเต่า
67)
ฐิตปรกฺกโม
หน้าพระธาตุ
68)
โอภาโส
เทพประสาท
69)
วิสารโท
เทพประสาท
70)
สนฺตมโน
ช่องแสมสาร
71)
โสมทตฺโต
ราษฎร์สโมสร
72)
ชยธมฺโม
เกาะลอย
73)
กิตฺติโก
เนินสุทธาวาส
74)
ปญฺญาวโร
เนินบุญญาราม
75)
ปริสุทฺโธ
ใหญ่อินทาราม
76)
สุขวฑฺฒโน
ใหญ่อินทาราม
77)
อตฺตสนฺโต
จรูญราษฎร์
78)
กตสาโร
เก่าโบราณ
79)
นาถปญฺโญ
สัตหีบ
80)
ธมฺมกาโม
ใหญ่อินทาราม
81)
ฐิตโสภโณ
ทุ่งเหียง
82)
อาภสฺสโร
เนินบุญญาราม
83)
เตชวโร
ธรรมนิมิตต์
84)
วิโรจโน
ตาลล้อม
85)
กนฺตธมฺโม
มาบไผ่
86)
ปสนฺโน
หนองเม็ก
87)
กรวํโส
เนินสุทธาวาส
88)
อาภากโร
หลุมมะนาว
89)
อภโย
บึงบวรสถิตย์
90)
ธมฺมทีโป
นามะตูม
91)
ธีรปุญฺโญ
ใหม่พระยาทำ
92)
เขมาภิรโต
เก่าโบราณ
93)
ญาณโสภโณ
สิงห์ทองพรหมาวาส
94)
ฉนฺทโก
ใหญ่อินทาราม
95)
นิรุตฺติทสฺสี
พันเสด็จนอก
96)
ธมฺมธโร
เนินบุญญาราม
97)
อคฺคปญฺโญ
พันเสด็จใน
98)
กิตฺติปญฺโญ
เนินบุญญาราม
99)
วิริยธโร
ธรรมนิมิตต์
100)
ยโสธโร
ป่าแก้ว
196 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4