พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
985
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12687
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988885
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
เตชปาโล
วัดเนินบุญญาราม
102)
ปริชาโน
วัดหนองปรือ
103)
โอภาโส
วัดเทพประสาท
104)
สุจิตฺโต
วัดจรุงปรีชาราม
105)
ฐิตธมฺโม
วัดใหญ่อินทาราม
106)
จารุธมฺโม
วัดหนองกาน้ำ
107)
ชยธมฺโม
วัดเกาะลอย
108)
จกฺกธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธา
109)
ปญฺญาวโร
วัดเนินบุญญาราม
110)
คุณสํวโร
วัดใหญ่อินทาราม
111)
ปริสุทฺโธ
วัดใหญ่อินทาราม
112)
สุขวฑฺฒโน
วัดใหญ่อินทาราม
113)
อริยเมธี
วัดเกาะโพธาวาส
114)
ฐานวีโร
วัดเกาะลอย
115)
นาถปญฺโญ
วัดสัตหีบ
116)
ธมฺมกาโม
วัดใหญ่อินทาราม
117)
เอกจิตฺโต
วัดตาลล้อม
118)
เตชวโร
วัดธรรมนิมิตต์
119)
เตชธมฺโม
วัดใหญ่อินทาราม
120)
สมาหิโต
-
121)
ธมฺมาโภ
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
122)
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดใหม่สำราญ
123)
วิโรจโน
วัดตาลล้อม
124)
ปสนฺโน
วัดหนองเม็ก
125)
ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม
126)
ปญฺญาธโร
วัดเขาบุญมีดาราราม
127)
ฐิตธมฺโม
วัดบวรราษฎร์บำรุง
128)
อกิญฺจโน
วัดเกาะลอย
129)
ญาณโสภโณ
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
130)
สิริจนฺโท
วัดสัตหีบ
131)
ปภากโร
วัดจรูญราษฎร์
132)
ณฏฺฐิโก
วัดใหญ่อินทาราม
133)
ฉนฺทโก
วัดใหญ่อินทาราม
134)
กิตฺติปาโล
-
135)
ธมฺมจารี
วัดพระพุทธบาทเขานางนม
136)
ถิรปญฺโญ
วัดเนินบุญญาราม
137)
วิริยธโร
วัดธรรมนิมิตต์
138)
ยโสธโร
วัดป่าแก้ว
139)
อุตฺตโร
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
140)
กิจฺจกาโร
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
141)
อธิจิตฺโต
วัดเนินบุญญาราม
142)
จนฺทปญฺโญ
วัดอรัญญิกาวาส
143)
อภินนฺโท
วัดหลวงพรหมาวาส
144)
ธีรวโร
วัดใหญ่อินทาราม
145)
พฺรหฺมภทฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
146)
กิตฺตปาโล
วัดเกาะลอย
147)
จนฺทธมฺโม
วัดหนองปรือ
148)
ชินวโร
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
149)
มหาวิริโย
วัดอ่างเวียน
150)
กิตฺติเมธี
วัดใหญ่อินทาราม
250 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5