พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
286
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23199
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999397
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อนุตฺตโร
วัดเนื่องจำนงค์
152)
ปโมทิโต
วัดทุ่งเหียง
153)
ธนปญฺโญ
วัดอรัญญิกาวาส
154)
จิตฺตธมฺโม
วัดเขาตะแบก
155)
พิพฑฺฒนธมฺโม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
156)
อาทโร
วัดใหญ่อินทาราม
157)
อตฺตเปโม
วัดหนองข่า
158)
สุวฑฺฒโน
วัดสำนักบก
159)
วิชโย
วัดกลาง
160)
กิตฺติโสภโณ
วัดใหญ่อินทาราม
161)
ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า
162)
เถรธมฺโม
วัดทวนทอง
163)
กตปุญฺโญ
วัดเกาะจันทน์
164)
ปริปุณฺโณ
วัดเนินสุทธาวาส
165)
อภิชโย
วัดท้องคุ้ง
166)
วราสโภ
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
167)
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมนิมิตต์
168)
ธมฺมพโล
วัดต้นสน
169)
ปริปุณฺโณ
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
170)
ธีรปญฺโญ
วัดเทพประสาท
171)
ธมฺมิโก
วัดธาตุทอง
172)
สิริธโร
วัดใหม่เกตุงาม
173)
อตฺตสาโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธนิมิต
174)
กิตฺติภทฺโท
วัดเนินสี่
175)
มหาปุญฺโญ
วัดหัวถนน
176)
สกฺกธมฺโม
วัดนากระรอก
177)
ชาตปญฺโญ
วัดทุ่งเหียง
178)
ฐิตธมฺโม
วัดสันติคีรี
179)
กลฺยาณิโฆโส
วัดเขาบายศรี
180)
ฐานุตฺตโร
วัดราษฎร์ศรัทธา
181)
วรธมฺโม
วัดเขาบุญมีดาราราม
182)
ปติฏฺฐิโต
วัดใหญ่อินทาราม
183)
ปญฺญาวโร
วัดมโนรม
184)
สุทฺธจิตฺโต
วัดบ้านช้าง
185)
อธิปญฺโญ
วัดสำเภาทอง
186)
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์นิยมธรรม
187)
ทีปโก
วัดตาลล้อม
188)
ปุญฺญมโน
วัดสำนักบก
189)
ชาคโร
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
190)
ธนปญฺโญ
วัดแก้วน้อย
191)
เจตนาสุโภ
วัดหน้าพระธาตุ
192)
ญาณนนฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
193)
โชติธมฺโม
วัดบ้านกลาง
194)
ฐิตสีโล
-
195)
อคฺคธมฺโม
วัดทวนทอง
196)
ธีรวํโส
วัดเกาะลอย
197)
ชยปาโล
วัดมโนรม
198)
กตธมฺโม
วัดปรกฟ้า
199)
อาจิณฺโณ
วัดสัตหีบ
200)
จรณสมฺปนฺโน
วัดกลาง
250 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5