พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ติกฺขวีโร
วัดชุมนุมสูง
52)
ฐานุตฺตโร
วัดชากผักกูด
53)
วิชโย
วัดเขาตลาดสิงหเสนี
54)
เขมกาโม
วัดห้วยยาง
55)
ปญฺญาพโล
วัดหนองผักหนาม
56)
ตปสีโล
วัดทุ่งควายกิน
57)
อินฺทวีโร
วัดสุวรรณรังสรรค์
58)
ถิรธมฺโม
วัดมาบจันทร์
59)
ญาณวโร
วัดห้วยโป่ง
60)
วิสุทโธ
วัดเนินพระ
61)
จนฺทูปโม
วัดลุ่ม
62)
เตชธมฺโม
วัดลุ่ม
63)
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์อัสดาราม
64)
ผจญาโน
วัดปากน้ำ
65)
ชยวีโร
วัดคลองบางบ่อ
66)
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดเขาน้อย
67)
สุวิชาโน
วัดลุ่ม
68)
อุชุจาโร
วัดเนินพระ
69)
วิชรญาโณ
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
70)
โถมวาโท
วัดสำนักกะท้อน
71)
ฐานงฺกโร
วัดลุ่ม
72)
อมรทตฺโต
วัดชุมนุมใน
73)
วีรพโล
วัดเนินพระ
74)
ธมฺมธโร
วัดเนินกระปรอก
75)
มหาปญฺโญ
วัดสุวรรณรังสรรค์
76)
ยติโก
วัดเนินพระ
77)
จิรสกฺโก
วัดตาขัน
78)
กาญฺจโนภาโส
วัดคลองทราย
79)
อาภาโส
วัดอ่างแก้ว
80)
สุขกาโม
วัดบึงตากาด
81)
จนฺทสีโล
วัดบ้านค่าย
82)
โชติธโร
วัดเขาตลาดสิงหเสนี
83)
กิตฺติสาโร
วัดธงหงษ์
84)
ชินวโร
วัดกระบกขึ้นผึ้ง
85)
พทฺธธมโม
วัดบุนนาค
86)
สุชาโต
วัดหนองกระบอก
87)
จนฺทสุวณฺโณ
วัดหนองโบสถ์
88)
ฐิตธมฺโม
วัดประสิทธาราม
89)
นนฺทิโย
วัดพลา
90)
กิตฺติปาโล
วัดช้างชนศิริราษฎ์บำรุง
91)
ชุติวณฺโณ
วัดถนนกะเพรา
92)
จรณธมฺโม
วัดชากผักกูด
93)
อาชีโว
วัดสามแยกน้ำเป็น
94)
มหาวีโร
วัดตะเคียนทอง
95)
ปิยวณฺโณ
วัดหนองบอน
96)
โชติปญฺโญ
วัดครองกรำ
97)
เขมจิตฺโต
วัดโขดทิมธาราม
98)
สุนฺทโร
วัดบ้านค่าย
99)
จนฺทธมฺโม
วัดตะเคียนทอง
100)
มหาปญฺโญ
วัดพลงช้างเผือก
144 รายการ / 3 หน้า
1
2
3