พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
1071
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18724
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961065
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
นิพฺพโย
วัดปากแพรก
102)
กิตฺติภทฺโท
วัดหนองกะพ้อ
103)
ธีรวฑฺฒโน
วัดเนินพระ
104)
จนฺทิโก
วัดบ้านเก่า
105)
ขนฺติโก
วัดเขายายชุม
106)
จารุธมฺโม
วัดโขดหิน
107)
ชาตว๊โร
วัดเนินเขาดิน
108)
ญาณโสภโณ
วัดพลา
109)
นรินฺโท
วัดชากผักกูด
110)
อตฺตทนฺโต
วัดคงคาวราราม
111)
อภิชาโต
วัดบ้านค่าย
112)
ญาณโสภโณ
วัดคลองทราย
113)
เขมรโต
วัดคลองทราย
114)
สุทฺธิภทฺโท
วัดคลองปูน
115)
ธมฺมโชโต
วัดพลงไสว
116)
สุจิตฺโต
วัดปลวกเกตุ
117)
นาถกโร
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์
118)
สิริธโร
วัดเนินทราย
119)
อานนฺโท
วัดหนองบอน
120)
พุทฺธิสาโร
วัดแม่น้ำคู้
121)
สิริธมฺโม
วัดสีระมัน
122)
วายาโม
วัดหนองคอกหมู
123)
วรธมฺโม
วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม
124)
พุทฺธสโร
วัดชากผักกูด
125)
สุทฺธจิตฺโต
วัดเนินฆ้อ
126)
ชยากโร
วัดคลองตาทัย
127)
สิริปญฺโญ
วัดเขาโพธิ์
128)
ถิรภทฺโท
วัดดอนสำราญ
129)
อาจารสโก
วัดบึงตากาด
130)
คนฺธวโส
วัดเนินยาง
131)
วรธมฺโม
วัดเขาแกแล
132)
พรหมฺวโร
วัดอรัญรังษี
133)
ฐานิสฺสโร
วัดเจริญสุข
134)
จนฺทโก
วัดหนองแฟบ
135)
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านค่าย
136)
ฐิตธมฺโม
วัดชงโค
137)
มนุญฺโญ
วัดพลงไสว
138)
สีลธโร
วัดหนองกันเกรา
139)
สมาหิโต
วัดเจริญศรีราษฎร์
140)
สทฺธาธิโก
วัดชลธาราม
141)
อภิวโร
วัดคลองบางบ่อ
142)
กิตติปญฺโญ
วัดไตรรัตนาราม
143)
มหาลาโภ
วัดพลงตาเอี่ยม
144)
โสภณจิตฺโต
วัดไตรรัตนาราม
144 รายการ / 3 หน้า
1
2
3