พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1576
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26324
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002522
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ตินฺทริโย
สุตธรรมาราม
52)
นาถปญฺโญ
หนองโพธิ์
53)
เอกฉตฺตโร
ท่าแดง
54)
จิตฺตโสภโณ
เกาะกระชาย
55)
วรปญโญ
ช้าง
56)
สุภจิตฺโต
พิกุลแก้ว
57)
สิริทตฺโต
โพธิ์แก้วเบญจธาราม
58)
เตชปญฺโญ
ช้าง
59)
อาภาธโร
โพธิ์ปากพลี
60)
ผลญาโณ
เชี่ยวโอสถ
61)
ปนฺนภาโร
ห้วยโรง
62)
ยสปาโล
อุดมธานี พระอารามหลวง
63)
วํสธมฺโม
อุดมธานี พระอารามหลวง
64)
กนฺตวีโร
โคกสว่าง
65)
โชติวโร
ศรีจุฬา
66)
โชติปญฺโญ
เนินสะอาด
67)
คุณวณฺโณ
เจริญสุข (33)
68)
จนฺทิโก
เชี่ยวโอสถ
69)
ภวตฺโสภโณ
ประทุมวงษาวาส
70)
ปญฺญาวชิโร
เชี่ยวโอรส
71)
อธิปญฺโญ
อรุณฉายาราม
72)
นริสฺสโร
หุบเมย
73)
ขนฺติโก
ฝั่งคลอง
74)
ขนฺติพโล
แขมโค้ง
75)
สนฺตจิตฺโต
สุวรรณ
76)
ทีปโก
ใหม่บำเพ็ญผล
77)
ฐิติโก
หนองเคี่ยม
78)
อนาลโย
เชี่ยวโอรส
79)
โยคกฺเขโม
พิกุลแก้ว
80)
ฐานวีโร
วังไทร
81)
นรินโท
เนินสูงสามัคคี
82)
ฐิตสีโล
ท่าทราย
83)
พุทฺธพโล
บ้านพร้าว
84)
ปภากโร
วิหารขาวเจติยาราม
85)
ปิยธมฺโม
ประสิทธิเวช
86)
วิสุทฺโธ
ประสิทธิเวช
87)
โกวิโท
ท่าทราย
88)
ฐานวีโร
โพธิ์ปากพลี
89)
ฌานวโร
ประสิทธิเวช
90)
ธมฺมธโร
นาหินลาด
91)
นาถปญฺโญ
เขาหัวนา
92)
กตคุโณ
สุวรรณศิริ
93)
จารุวณฺโณ
ศรีมงคล
94)
ฐิตธมฺโม
โคกสว่าง
95)
กนฺตสาโร
หนองเคี่ยม
96)
กนฺตธมฺโม
บางหอย
97)
ชยปญฺโญ
เขาคอก
98)
จรณธมฺโม
ประสิทธิเวช
99)
จิตฺตสํวโร
สมบูรณ์สามัคคี
100)
ภาณชโย
เนินสูงสามัคคี
131 รายการ / 3 หน้า
1
2
3