พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
1610
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21481
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997679
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐิตตธมฺโม
วัดสังกัสรัตนคีรี
52)
วิสุทฺธสีโร
วัดสมอทอง
53)
สทฺธาธิโก
วัดห้วยโศก
54)
สุภธมฺโม
วัดปางไม้ไผ่
55)
โฆสปญฺโญ
วัดวังบรเพชร
56)
มหาวีโร
วัดสามัคคีรังสรรค์
57)
อุปรกฺขิโต
วัดหนองไม้แก่น
58)
อคฺควณฺโณ
วัดหนองขุนชาติ
59)
สุนฺทราจาโร
วัดเขาดินแดง
60)
รวิวณฺโณ
วัดธรรมโฆษก
61)
สนฺติธมฺโม
วัดคลองหิน
62)
สรยโส
วัดประดู่ยืน
63)
อตฺตสาโร
วัดหนองสระ
64)
พุทฺธสีโล
วัดเก้านิ้ว
65)
พุทธญาโณ
วัดทุ่งนางาม
66)
ชุตินฺตโร
วัดโป่งข่อย
67)
จกฺกธมฺโม
วัดคลองเคียน
68)
วิชโย
วัดหนองแกสามัคคี
69)
พุทธรกฺขิโต
วัดบ้านกลาง
70)
ธมฺมทีโป
วัดหนองสมบูรณ์
71)
สุวณฺโณ
วัดหนองจิกยาว
72)
กิตฺติสาโร
วัดทุ่งนางาม
73)
ฐานงฺกโร
วัดวังบรเพชร
74)
นิรมโล
วัดใหม่จันทาราม
75)
กิตฺติธโร
วัดปากเหมือง
76)
สุมงฺคโร
วัดหนองกระดี่
77)
กตกุสโล
วัดสว่างอารมณ์
78)
กิตฺติปญฺโญ
วัดผาทั่ง
79)
ภูริวฑฺฒโน
วัดเทพนิมิต
80)
ขนฺติพโล
วัดเทพนิมิต
81)
ธมฺมสิปฺโป
วัดเขาฆ้อชัย
82)
ปรีชาโน
วัดคลองเคียน
83)
ธนปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
84)
ปิยจิตฺโต
วัดบ่อทับใต้
85)
ทีฆายุโก
วัดสพานหิน
86)
ขนฺติธมฺโม
วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
87)
ปิยวณฺโณ
วัดหนองจอก
88)
อคฺคปสนฺโน
วัดป่าอ้อ
89)
คุณาทโร
วัดทุ่งนางาม
90)
คมฺภีโร
วัดคลองโป่ง
91)
อรินฺทโม
-
92)
ฐานธมฺโม
วัดหนองหญ้านาง
93)
ทีปธมฺโม
วัดทุ่งสงบ
94)
สุธมฺโม
วัดหนอกแก
95)
วฑฺฒนเมธี
วัดวังบรเพชร
96)
อิสสฺโร
วัดอมฤตวารี
97)
ขนฺติโก
วัดตานาต
98)
สิริพธฺโร
วัดดอนกลอย
99)
อนาลโย
วัดสามัคคีรังสรรค์
100)
อคฺคปญฺโญ
วัดประดู่ยืน
136 รายการ / 3 หน้า
1
2
3