พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
448
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11079
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987277
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กนฺตวณฺโณ
วัดเขาปฐวี
102)
สิริภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
103)
ปกสฺสโร
วัดเก้านิ้ว
104)
เปสโล
วัดปางไม้ไผ่
105)
ปญฺญาธโร
วัดหนองหญ้านาง
106)
ปภกาโร
วัดวังตอ
107)
ขนฺติธโร
วัดเขาปฐวี
108)
อชิโต
วัดโกรกลึก
109)
เตชธมฺโม
วัดหนองสระ
110)
กตปญฺโญ
วัดถ้ำรัตนคีรี
111)
สิริวณฺโณ
วัดห้วยพระจันทร์
112)
ปคุโณ
วัดป่าเล่า
113)
ฐิตปุญโญ
วัดหนองแขวนกูบ
114)
ปวโร
วัดป่าคา
115)
อาภากโร
วัดปทุมทอง
116)
ปริสุทฺโธ
วัดทัพคล้าย
117)
โกสโล
วัดเขาหินเทิน
118)
ธมฺมธโร
วัดหนองขุนชาติ
119)
ยติกโร
วัดวังตอ
120)
ฐานิสฺสโร
วัดอมฤตวารี
121)
ผลญาโณ
วัดอมฤตวารี
122)
อติชาคโร
วัดเขาหิน
123)
สุปญฺโญ
วัดปทุมทอง
124)
ชินวโว
วัดตลุกดู่
125)
ชยธมฺโม
วัดบ่อทับใต้
126)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
127)
ชยธมฺโม
วัดห้วยโศก
128)
จิรวํโส
วัดประดู่ยืน
129)
สุวีโร
วัดห้วยแห้ง
130)
จรณปุญฺโญ
วัดปทุมทอง
131)
จนฺทสโร
วัดห้วยโศก
132)
อินทวณฺโณ
วัดหนองยาง
133)
สีลโชโต
วัดหนองขุย
134)
จิตฺตทโม
วัดวังบุญ
135)
สีลโชโต
วัดหนองจิกยาว
136)
สุเมโท
วัดทุ่งสงบ
136 รายการ / 3 หน้า
1
2
3