พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
201
วันนี้
1050
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23963
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000161
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
เขมจาโร
วัดสามเรือน
52)
ปญฺญาวโร
วัดลำตะเคียน
53)
???ตสาโ?ร
วัดเทพธาราราม
54)
ธมฺมโชโต
วัดบางสงบ
55)
ธมฺมโชโต
วัดท้าวอู่ทอง
56)
ขนฺติวุฑฺโฒ
วัดกำแพงแก้ว
57)
ขนฺติโก
วัดปากกราน
58)
วรปญฺโ?
วัดวังชะโด
59)
สุทฺธิสาโร
วัดไทรน้อย
60)
ธมฺมจาโร
วัดใหม่ต้านทาน
61)
อธิวโร
วัดบัวงาม
62)
ชุตินฺธโร
วัดทุ่งมน
63)
จารุธมฺโม
วัดใหม่หนองคต
64)
คุณธมฺโม
วัดช้าง
65)
สุปญฺโ?
วัดไก่เตี้ย
66)
ยโสธโร
วัดกะสังข์
67)
สุเมโธ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
68)
มหาปญฺโญ
วัดกลางคลองสระบัว
69)
??ตธมฺโม
วัดสุธาโภชน์
70)
อริโย
วัดสำเภาล่ม
71)
กตปุญฺโ?
วัดกลางเกาะระกำ
72)
พลวโร
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
73)
ธุรวาโห
วัดตูม
74)
อรุโณ
วัดกลางปากกราน
75)
??ตธมฺโม
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
76)
ธมฺมพโล
วัดสฎางค์
77)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเทพอุปการาม
78)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านสร้าง
79)
เตชปญฺโญ
วัดสุคนธาราม
80)
จิตฺตสุโท
วัดขุนทิพย์
81)
อภิชาโต
วัดโตนด (๑)
82)
สุวณฺโณ
วัดอโยธยา
83)
?านกโร
วัดใหม่สองห้อง
84)
จิตฺตปาโล
วัดท่า
85)
สิริปุญฺโญ
วัดโคกช้าง
86)
อวิโร
วัดบางระกำ
87)
อภิปสนฺโน
วัดยมนาตามธรรม
88)
กิตฺติภาโร
วัดภาชี
89)
อตฺตสิโน
วัดดอนหญ้านาง
90)
ปภสฺสโร
วัดอ่างทอง
91)
ปุญฺญสิริ
วัดตึกคชหิรัญ
92)
ธมฺมปชฺโชโต
วัดโพธิ์ผักไห่
93)
อติพโล
วัดโคกเสือ
94)
เขมโก
วัดปทุมวัน
95)
สุรจิตฺโต
วัดโคกมะยม
96)
วิชฺชุปญฺโญ
วัดมาบโพธิ์
97)
กิตฺติเมธี
วัดท่าซุง
98)
โสภโณ
วัดประดู่(ตะบอง)
99)
วีร?าโณ
วัดภาชี
100)
ภทฺรธมฺโม
วัดสีกุก
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5