พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11937
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988135
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
เตชธมฺโม
วัดราชบัวขาว
102)
เตชธมฺโม
วัดจำปา
103)
ยสชาโต
วัดบ้านสร้าง
104)
จิตฺตธมฺโม
วัดบางนมโค
105)
กิตฺติธโร
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
106)
ปริปุณฺโณ
วัดกระโดงทอง
107)
ชวโน
วัดช้าง
108)
ธมฺมปุญฺโ?
วัดโพธิ์ทอง
109)
สุทฺธาโส
วัดใหญ่ชัยมงคล
110)
สํวโร
วัดพุฒาวาส
111)
ขนฺติมโน
วัดใหญ่ชัยมงคล
112)
ปภสฺสโร
วัดอนุกุญชราราม
113)
ปสนฺโน
วัดโคกช้าง
114)
รกฺขิตสีโล
วัดเชิงเลน
115)
กมฺมสทฺโธ
วัดนางคุ่ม
116)
ปิยสีโล
วัดบึง
117)
วลฺลโภ
วัดละมุด
118)
สุทสฺสโน
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
119)
กนฺตวีโร
วัดดอกไม้
120)
วชิโร
วัดกลาง
121)
จารุวํโส
วัดกลางทุ่ง
122)
พุทฺธรํสี
วัดช้างใหญ่
123)
ฉนฺทสุโภ
วัดศาลาลอย
124)
วริโย
วัดกุฎีลาย
125)
ธมฺมรโต
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
126)
วชิรมโน
วัดนนทรี
127)
วรปญฺโ?
วัดแจ้ง
128)
จนฺทสาโร
วัดบางคล้า
129)
ธมฺมิโก
วัดสามไถ
130)
ธนปญฺโญ
วัดสามวิหาร
131)
ฐิตยุทฺโธ
วัดโคกจุฬา
132)
ธมฺมวโร
วัดแจ้ง
133)
ปญฺญาวโร
วัดสามวิหาร
134)
??ตมโน
วัดขนอนใต้
135)
อชิโต
วัดโคกหิรัญ
136)
โชติปญฺโญ
วัดลำบัว
137)
สุเมธโส
วัดศักดิ์
138)
ชิตมาโร
วัดใหญ่ชัยมงคล
139)
อินฺทวํโส
วัดศาลาปูนวรวิหาร
140)
?าณเมธี
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
141)
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์
142)
สุนนฺโท
วัดลาดทราย
143)
ธมฺมเตโช
วัดสุนทราราม
144)
ธนิสฺสโร
วัดตองปุ
145)
อาภากโร
วัดสะตือ
146)
ปญฺ?าธีโร
วัดเจ้าเจ็ดนอก
147)
เทวธมฺโม
วัดตาลานใต้
148)
ขนฺติธโร
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
149)
สุวโร
วัดลำบัว
150)
สติสมฺปนฺโน
วัดตาลเอน
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6