พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
632
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19136
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995334
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ธมฺมธโร
วัดไชยภูมิ
152)
ชวนเมธี
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
153)
อภิปญฺโ?
วัดขนอนใต้
154)
อนุวตฺโต
วัดไทรพุทธรังสี
155)
สุภทฺโท
วัดแคท่าเรือ
156)
ผลปุญฺโ?
วัดบ้านพาสน์
157)
ปญฺญาทีโป
วัดหน้าต่าวนอก
158)
หิริธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
159)
ขนฺติโสภโณ
วัดสุคนธาราม
160)
ธชชโย
วัดพระญาติการาม
161)
ธมฺมปาโล
วัดสนามทอง
162)
ขนฺติธโร
วัดกระโดงทอง
163)
นาถวิริโย
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
164)
โชติสกฺโก
วัดตองปุ
165)
กิตฺติปญฺโญ
วัดไผ่ล้อม
166)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
167)
โกวิโท
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
168)
ฐิตวิริโย
วัดศิวาราม
169)
?านวโร
วัดพะยอม
170)
วิชิโต
วัดสะแก
171)
กิตฺติสาโร
วัดสามตุ่ม
172)
จนฺทธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
173)
จินฺตามโย
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
174)
จนฺทสาโร
วัดหนองน้ำส้ม
175)
สุปติฎฺ??โต
วัดลาดทราย
176)
กิตฺติโสภโณ
วัดท่าการ้อง
177)
สุจิตฺโต
วัดบ้านพาด
178)
ญาณวีโร
วัดแจ้ง
179)
ธนลาโภ
วัดลาดบัวหลวง
180)
ถาวรธมฺโม
วัดท่าซุง
181)
ธมฺมธีโร
วัดอัมพวา
182)
วรปญฺโญ
วัดระโสม
183)
ธมฺมวโร
วัดศิริสุขาราม
184)
ชยธมฺโม
วัดพระขาว
185)
ปญฺจพโล
วัดราษฎร์บำรุง(ธ)
186)
จนฺทโชโต
วัดราษฎร์บำรุง(ธ)
187)
อตฺถสุโภ
วัดลุ่ม
188)
ธมฺมสาโร
วัดยม
189)
สุธมฺโม
วัดลาดบัวหลวง
190)
สุวีโร
วัดหลวงพ่อเขียว
191)
ปญฺ?าธโร
วัดนาคสโมสร
192)
ปญฺ?าวุโธ
วัดลาดชะโด
193)
กวิวํโส
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
194)
จิตฺตปสาโท
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
195)
ภูมิปาโล
วัดโคกม่วง
196)
อธิปญฺโญ
วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์
197)
วินโย
วัดตะโหนด
198)
สิริปญฺโ?
วัดกอไผ่
199)
จิรตฺถิโก
วัดปากน้ำ
200)
??ตวํโส
วัดหนองไม้ซุง
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6
7