พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
1571
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26319
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002517
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
351)
ธมฺมทฺธโช
ปรีดาราม
352)
ยโสธโร
ราษฎร์นิยม
353)
ปญฺญาวชิโร
ผดุงธรรม
354)
เตชปญฺโญ
ธรรมรส
355)
สุภทฺโท
พระญาติสามัคคีธรรม
356)
สุมงฺคโล
เจ้าเจ็ดใน
357)
ทีปธมฺโม
จรเข้ไล่
358)
จารุธมฺโม
โคกกรวด
359)
ธนปญฺโญ
สามวิหาร
360)
สนฺตกาโย
เกาะแก้วเกษฎาราม
361)
ปภสฺสโร
กุฎีประสิทธิ์
362)
ตาปโส
ป่าคา
363)
ปญฺญาทีโป
ช่างเหล็ก
364)
สปฺปญฺโญ
ราชประดิษฐาน
365)
สิริวํโส
ชายนา
366)
ติสาโร
บ้างช้าง
367)
สิริจนฺโท
สะแก
368)
ชวนปญฺโญ
เกาะเลิ่ง
369)
ขนฺติโก
สนามไชย
370)
กิตฺติโสภโณ
กลาง
371)
คุณสโร
ชูจิตธรรมาราม
372)
สิริปญฺโญ
พุฒาวาส
373)
จนฺทสาโร
หนองน้ำส้ม
374)
กิตฺติโสภโณ
ชุมพลนิกายาราม
375)
สุมโน
ตาลเอน
376)
ถิรกิตฺติโก
โบสถ์อินทราราม
377)
ปาสาทิโก
จุฬามณี
378)
จนฺทวํโส
จอมเกษ
378 รายการ / 8 หน้า
5
6
7
8