พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
1126
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17177
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993375
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ตปคุโณ
วัดหมื่นเกลา
52)
ธมฺมโฆสโก
วัดสนามชัย
53)
อภิวํโส
วัดแก้วกระจ่าง
54)
จิรธมฺโม
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
55)
กตทีโป
วัดศรีมหาโพธิ
56)
เมตฺตาสโย
วัดหัวสะแกตก
57)
อภิชาโณ
วัดริ้วหว้า
58)
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง
59)
ปญฺญาวโร
วัดบุญศิริวิทยาราม
60)
อนาลโย
วัดบ้านอิฐ
61)
เตชธมโม
วัดหนองกร่าง
62)
กิตฺติปาโล
วัดกุญชรชาติการาม
63)
อิสฺสโร
วัดวังน้ำเย็น
64)
ปิยธมฺโม
วัดจันทร์มณี
65)
สิริทตฺโต
วัดนางในธัมมิการาม
66)
กลฺยานธโร
วัดบ้านพราน
67)
จารุวณฺโณ ป.
วัดโพสระโสภณ
68)
ธมฺมทินฺโน
วัดอ่างทองวรวิหาร
69)
นนฺทิโย
วัดหมื่นเกลา
70)
จนฺทโก
วัดนางชำ
71)
ภทฺทเมธี
วัดต้นสน
72)
อนุตฺตคุโณ
วัดมงคลธรรมนิมิต
73)
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ราษฎร์
74)
รตนโชโต
วัดจำปาหล่อ
75)
ปภสฺสโร
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
76)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดโบสถ์วรดิตถ์
77)
อริญชโย
วัดอ้อย
78)
โพธิทตฺโต
วัดสนามชัย
79)
จรณธมฺโม
วัดต้นสน
80)
ธมฺมทสฺสี
วัดสระแก้ว
81)
กิตฺติปญฺโญ
วัดแจ้ง
82)
วุฑฒิโก
วัดสามโก้
83)
ปญฺญาสโม
วัดขุมทอง
84)
กตปญฺโญ
วัดอ่างทองวรวิหาร
85)
กิตฺติญาโณ
วัดสามขาว
86)
อคคเทโว
วัดอบทม
87)
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์ทอง
88)
ปญฺญาธโร
วัดหัวสะแกตก
89)
สุเมโธ
วัดสระแก้ว
90)
ปญฺญาวุโธ
วัดริ้วหว้า
91)
ภูริจิตฺโต
วัดยาง
92)
ชยปาโล
วัดเกาะ
93)
คุณวโร
วัดสี่ร้อย
94)
โชติธมฺโม
วัดกลางราชครูธาราม
95)
โอภาโส
วัดโพธิ์ม่วงพันธุ์
96)
พุทธญาโณ
วัดบ้านพราน
97)
ฐิตเมโธ
วัดอ่างทองวรวิหาร
98)
ฐิตสีโล
วัดมะขาม
99)
ขนฺติสาโร
วัดห้วยโรง
100)
มานิโต
วัดมงคลธรรมนิมิต
155 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4