พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
244
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23157
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
คุณธมฺโม
วัดลิ้นทอง
102)
อมรรํสี
วัดท่าอิฐ
103)
ปภสฺสโร
วัดลาดเค้า
104)
ปิยธมฺโม
วัดตลาดใหม่
105)
อภิชาโต
วัดเทวราช
106)
ปภสฺสโร
วัดบ้านสร้าง
107)
สาทโร
วัดพวงทอง
108)
โฑติธมฺโม
วัดสีบัวทอง
109)
ขนฺติโก
วัดไทรย์
110)
กปฺปาโร
วัดรุ้ง
111)
วชิโร
วัดคูมะนาวหวาน
112)
ฐีตสีโล
วัดโบสถ์อัมพวา
113)
ยสปาโล
วัดสีบัวทอง
114)
ฐานธมฺโม
วัดโคกพุทธา
115)
จิรธมฺโม
วัดน้ำอาบ
116)
สุนาโค
วัดบ้านแก
117)
วิมโล
วัดพัฒนา
118)
กนฺตวีโร
วัดทองกลาง
119)
กนฺตวณฺโณ
วัดโพธิ์เกรียบ
120)
ชุติปญฺโญ
วัดนางชำ
121)
สุภทฺโท
วัดพัฒนา
122)
สุมโน
วัดยางซ้าย
123)
เขมเทโว
วัดเกษทอง
124)
ปิยธโร
วัดแสวงหา
125)
ธมฺมวโร
วัดคลองสำโรง
126)
อินฺทปญโญ
วัดน้ำอาบ
127)
คุณสํวโร
วัดช้าง
128)
ปสนฺโน
วัดสี่ร้อย
129)
จนฺทสโร
วัดโพธิ์ศรี
130)
ฐานจาโร
วัดท่าอิฐ
131)
ฐิตปญฺโญ
วัดโบสถ์สายทอง
132)
สาโรจโน
วัดแสนสุข
133)
เขมจิตฺโต
วัดช้าง
134)
อตฺตรกฺโข
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา
135)
โชติธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
136)
ญาณสํวโร
วัดทองกลาง
137)
กมโล
วัดป่าโมกวรวิหาร
138)
อํสุกาโร
วัดพิจารณ์โสภณ
139)
ฐานิสฺสโร
วัดตลาดใหม่
140)
ปุญญาจาโร
วัดโบสถ์วรดิตถ์
141)
วฑฺฒโน
วัดโบสถ์
142)
ปญญาวณฺโณ
วัดห้วยคันแหลน
143)
สุภกิจฺโจ
วัดไชโยวรวิหาร
144)
ฐานจาโร
วัดบางจัก
145)
ปุญฺญเมธี
วัดไชโยวรวิหาร
146)
สิริธมฺโม
วัดสามประชุมราษฎร์บูรณะ
147)
อาสโภ
วัดปราสาท
148)
อภินนฺโท
วัดมธุรสติยาราม
149)
กนฺตสีโล
วัดพินิจธรรมสาร
150)
ภูริปญฺโญ
วัดศรีมหาโพธิ
155 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4