พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1567
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26315
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002513
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
กตสาโร
ราชบรรทม
52)
อภิชาโต
หนองรี
53)
ธมฺมสาโร
วาปีอัมพาราม
54)
รตนญาโณ
ลำนารายณ์
55)
ติขิโณ
สำโรงใหญ่
56)
เตชวโร
ห้วยแก้ว
57)
สนฺตจิตฺโต
หนองเมือง
58)
ถิรจิตฺโต
สิงห์คูยาง
59)
โกวิโท
วังจั่น
60)
ปนนฺทจิตฺโต
โพธิ์งาม
61)
สิริจนฺโท
วังกระเบียน
62)
ธมฺมจาโร
มหาสอน
63)
อติภทฺโท
มหาสอน
64)
คุณยุตฺโต
บางกะพี้ใหญ่
65)
ฉนฺทชาโต
สิงห์คูยาง
66)
สมวโร
พุน้อย
67)
สุเมโธ
เขาสมโภชน์
68)
ทินฺนปญฺโญ
คีรีนาครัตนาราม
69)
ถิรธมฺโม
ลำนารายณ์
70)
เตชปญฺโญ
พรหมรังษี
71)
ปญฺญาวโร
อุดมสันติวรรณ
72)
วรธมฺโม
น้ำจั้น
73)
ญาณวีโร
สิงห์ทอง
74)
ฉนฺทธมฺโม
ห้วยแก้ว
75)
ปญฺญาวุโธ
ศิริมงคล
76)
วิชโย
หนองทรายขาว
77)
จิตฺตปาโล
หนองถ้ำ
78)
เขมกาโร
กุดขาม
79)
ปญฺญาวุโธ
สระมะเกลือ
80)
ปชฺโชโต
สระมะเกลือ
81)
อคฺคธมฺโม
วังมโนราห์
82)
อาทโร
สว่างอารมณ์
83)
ขุติปญฺโญ
ยวด
84)
วชิรญาโณ
มหาสอน
85)
ญาณวีโร
ท่าแสมสาร
86)
วราสโภ
กวิศราราม
87)
ณฏฺฐิโก
สำราญ
88)
ธีรวํโส
โบสถ์
89)
จิรวฑฺฒโน
กวิศราราม ราชวรวิหาร
90)
ฐานจาโร
ไผ่ใหญ่
91)
จารุวณฺโณ
ป่าธรรมโสภณ
92)
ชุตินฺธโร
โคกกะเทียม
93)
กมฺมสุทฺโธ
ราชบรรทม
94)
นาควโร
ท่าหลวง
95)
ปริชาโน
หัวเขา
96)
ปิยาจาโร
เสาธงทอง
97)
ฐานุตฺตโม
สระมะเกลือ
98)
ญาณธีโร
เขาจรเข้
99)
ญาณเมธี
ชีแวะ
100)
ชยานนฺโท
มหาสอน
187 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4