พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
899
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23812
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000010
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กิตฺติสาโร
วัดเขาลำแพน
102)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดลำนารายณ์
103)
ทินฺนลาโภ
วัดสระเตยใหญ่
104)
จนฺทูปโม
วัดคลองเกตุ
105)
วิสุทฺธิปญฺโญ
วัดทะเลวังวัด
106)
หิริธมฺโม
วัดชีป่าสิตาราม
107)
อุตฺตมญาโณ
วัดลิ้นทอง
108)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก
109)
ชยนรินฺโท
วัดสระมะเกลือ
110)
อมโร
วัดเชิงท่า
111)
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์ธานี
112)
รตนโชโต
วัดสายห้วยแก้ว
113)
ฐิตญาโณ
วัดเขารวกสามัคคี
114)
อมโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธธรรม
115)
ปริมุตฺโต
วัดตะเคียน
116)
สุคนฺโธ
วัดหัวช้าง
117)
กิตฺติสาโร
วัดสระมะเกลือ
118)
สีลวฑฺฒโน
วัดกุ่มสูง
119)
กนฺตสีโล
วัดบ้านโคก
120)
ปริสกฺโก
วัดเกาะรี
121)
สีลภูสิโต
วัดเขาลังพัฒนา
122)
กิตฺติญาโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
123)
ฐิตสีโล
วัดหัวช้าง
124)
ฐานสุโภ
วัดศรีรัตนคีรี (เขาแก้ว)
125)
กตสาโร
วัดชีป่าสิตาราม
126)
โชติวโร
วัดสิงห์ทอง
127)
ชนาสโภ
วัดวังกระทุ่ม
128)
ทตฺตวณฺโณ
วัดเขาลำแพน
129)
สุกฺกธมฺโม
วัดสระเตยน้อย
130)
ฐานรโต
วัดหนองถ้ำ
131)
จนฺทสาโร
วัดเขาจรเข้
132)
วรจิตฺโต
วัดกุดตาเพชร
133)
สุคโต
วัดแก้วจันทราราม
134)
ภทฺทปญฺโญ
วัดสิงห์คูยาง
135)
ธมฺมคุตฺโต
วัดนิมิตมงคล
136)
อรุโณ
วัดตองปุ
137)
ชยธมฺโม
วัดหนองพิมาน
138)
ปภสฺสโร
วัดสระเตยใหญ่
139)
สุวณฺโณ
วัดเขาแร่
140)
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
141)
โสภิโณ
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
142)
ฉนฺทโก
วัดวังจั่น
143)
เหมวณฺโณ
วัดวังโพรงเข้
144)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
145)
กิตฺติโสภโณ
วัดเชียงงาสง่างาม
146)
สิริธมฺโม
วัดแสงประดิษฐ์
147)
อาภสฺสโร
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
147 รายการ / 3 หน้า
1
2
3