พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
450
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11081
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987279
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐานุตฺตโม
วัดพิกุลทอง
52)
อติชาโต
วัดโพธิ์เอน
53)
กิตฺติปญฺโญ
วัดพิกุลทอง
54)
ปภสฺสโร
วัดม่วงชุม
55)
เขมโชติ
วัดเสาธงหิน
56)
ฐานจาโร
วัดโพธิ์เงิน
57)
ฐิตวีโร
วัดเทพมงคล
58)
จนฺทโชโต
วัดพระนอนจักรสีห์
59)
อาภากโร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
60)
อริยวํโส
วัดพระนอนจักรสีห์
61)
ปภากโร
วัดวิหาร
62)
จารุวฑฺฒโน
วัดม่วงชุม
63)
กุสลปญฺโญ
วัดม่วงชุม
64)
อานนฺโท
วัดน้อยนางหงษ์
65)
กมโล
วัดอัมพวัน
66)
ภูริจิตฺโต
วัดประดับ
67)
ฐานวฑฺฒโน
วัดระนาม
68)
สุเมโธ
วัดโพธิ์ข้าวผอก
69)
ปภสฺสโร
วัดเพิ่มประสิทธิผล
70)
ปภสฺสโร
วัดแหลมคาง
71)
สิริวณฺโณ
วัดบุดดา
72)
สุคนฺโธ
วัดประสิทธิ์คุนากร
73)
ฐิตธมฺโม
วัดจำปาทอง
74)
ธมฺมธโร
วัดวิหารขาว
75)
โอภาโส
วัดหนองกระทุ่ม
76)
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
77)
รุจิธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
78)
ปุญฺญกาโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
79)
สนฺตจิตฺโต
วัดแหลมคาง
80)
กนฺตาโภ
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
81)
มหาวีโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
82)
ชุตินฺธโร
วัดเฉลิมมาศ
83)
อภิปุญฺโญ
วัดช่องลม
84)
จนฺทสาโร
วัดยาง
85)
ธนกโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
86)
กตสาโร
วัดพระปรางค์
87)
อภิวณฺโณ
วัดกลางท่าข้าม
88)
โชติญาโณ
วัดประดับ
89)
ฐิตธมฺโม
วัดกลางท่าข้าม
90)
อริยธมฺโม
วัดศรีมหาโพธิ
91)
สุจิณฺโณ
วัดปราสาท
92)
จนฺทโสภโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
93)
อนุตฺตโร
วัดโฉมศรี
94)
สุปญฺโญ
วัดโพธิ์สังฆาราม
95)
เขมปญฺโญ
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
96)
เขมรโต
วัดประโชติการาม
97)
ปภากโร
วัดกลาง
98)
ถาวโร
วัดพงษ์สุวรรณวราราม
99)
ถิรธมฺโม
วัดโบสถ์
100)
วชิรญาโณ
วัดห้วยเจริญสุข
119 รายการ / 3 หน้า
1
2
3