พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
50
วันนี้
383
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11014
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987212
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
วชิรญาโณ
วัดโพธิ์สำราญ
102)
เมธิโก
วัดเฉลิมมาศ
103)
อาภาธโร
วัดกระดังงาบุปผาราม
104)
เขมจิตฺโต
วัดโคกพระ
105)
สุมโน
วัดป่าหวาย
106)
ฐิตวิริโย
วัดดาวดึงส์
107)
กตทีโป
วัดศรัทธาภิรม
108)
กนฺตสีโล
วัดกลางธนรินทร์
109)
โชติโย
วัดสิงห์สุทธาวาส
110)
ปญฺญาวุโธ
วัดท่าอิฐ
111)
ชาตปญฺโญ
วัดหลวง
112)
ฐานุตฺตโร
วัดดอนตะโหนด
113)
กลฺญาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
114)
เตชปญฺโญ
วัดเชียงราก
115)
รวิวณฺโณ
วัดกลางพรหมนคร
116)
อคฺคธมฺโม
วัดเสาธงทอง
117)
กิตฺติสาโร
วัดตึกราชา
118)
สุนฺทรสิริ
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
119)
ญาณวโร
วัดพระปรางค์
119 รายการ / 3 หน้า
1
2
3