พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
738
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28688
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075192
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ยตฺติโก
วัดธรรมประยูร
52)
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งยาว
53)
อธิมุตโต
วัดหัวเตย
54)
อุชุจาโร
วัดโคกทราย
55)
ปสนฺโน
วัดป่าบอนต่ำ
56)
พลธมฺโม
วัดท่าลาด
57)
จารุวณฺโณ
วัดท่าโกวนาราม
58)
สิรินฺธโร
วัดภูเขาทอง
59)
ชินุตฺตโม
วัดศาลาไม้ไผ่
60)
อายุวฑฺฒโก
วัดสุภาษิตาราม
61)
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
62)
เตชธมฺโม
วัดพังกิ่ง
63)
สุเมโธ
วัดควนแร่
64)
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
65)
รตินฺธโร
วัดปากสระ
66)
ธนปญฺโญ
วัดเขาเจียก
67)
ปริปุณฺโณ
วัดโพธาวาส
68)
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
69)
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
70)
โชติปาโล
วัดลานแซะ
71)
อินฺทปญฺโญ
วัดคูหาสวรรค์
72)
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
73)
ฐานจาโร
วัดโคกโดน
74)
ธมฺญาณเมธี
วัดลอน
75)
วิวฑฺฒโณ
วัดควนปริง
76)
ฐิตาฑฺฒโน
วัดภัทราราม
77)
ปญญาธโร
วัดควนปริง
78)
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
79)
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
80)
เตชสีโล
วัดสมหวัง
81)
พุทธธมฺโม
วัดควนปริง
82)
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
83)
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
84)
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
85)
อคฺคปญฺโญ
วัดไร่เหนือ
85 รายการ / 2 หน้า
1
2