พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
576
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25881
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968222
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
โชติปญฺโญ
วัดท่ามะเดื่อ
52)
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
53)
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
54)
พุทฺธธมฺโม
วัดควนปริง
55)
เตชปุญฺโญ
วัดหารเทา
56)
ติกฺขวีโร
วัดทุ่งยาว
57)
-
-
58)
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
59)
-
วัดศาลาไม้ไผ่
60)
-
วัดควนแร่
61)
ทีปธมฺโม
วัดควนนางพิมพ์
62)
-
วัดลานแซะ
63)
-
วัดภัทราราม
64)
วิวฑฺฒโณ
วัดมะกอกเหนือ
65)
ปญฺญาธโร
วัดควนปริง
66)
-
วัดคลองขุด
67)
-
วัดบ้านสวน
68)
สมจิตฺโต
วัดโคกโดน
69)
กมมสุทโธ
วัดอัมพวนาราม
70)
กนฺตสีโล
วัดนิโครธาราม
71)
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
72)
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
72 รายการ / 2 หน้า
1
2