พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1075
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18728
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961069
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
อติธมฺโม
วัดภูหินเรือ
52)
ปภสฺโร
วัดท่าสาลีลำพร
53)
ปภสฺสโร
วัดนาคำน้อย
54)
ธมฺมธโร
วัดศรีดาราม
55)
ฐิตกุสโล
วัดทรายศรี
56)
ตฏฺฐจิตโต
วัดโคกกุง
57)
สุชาโต
วัดน้อยโพธิ์คำ
58)
อภินนฺโท
วัดศรีบุญเรือง
59)
พุทธสีโล
วัดศรีบุญเรือง
60)
ปญฺญาวโร
วัดโสมนัสไชยาวาส
61)
ติสโญ
วัดสิมวาส
62)
ฐิติกโร
วัดทุ่งเว้า
63)
ปญฺญาพหุโล
วัดสว่างนิเวศน์
64)
เตชวโร
วัดศรีชมชื่อ
65)
คเวสโก
วัดศรีเจริญธรรม
66)
ขนฺติธมฺโม
วัดพระศรีมหาโพธิ์
67)
กตฺปุญโญ
วัดอำพา
68)
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
69)
กตปุญฺโญ
วัดโคกสว่าง
70)
อุตฺตโม
วัดโพนไฮพัฒนาราม
71)
ภูริวฑฺฒโก
วัดนาควิลัยแก้ว
72)
สญฺญจิตฺโต
วัดนรวราราม
73)
เตชธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
74)
อตฺตทโม
วัดสระพังพร
75)
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
76)
อภนนฺโท
วัดพนอมวัลลิการาม
77)
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
78)
อนุตฺตโร
วัดอรุณวนาราม
79)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีฐาน
80)
ฉนฺทธมฺโม
วัดอารมณ์สมบูรณ์
81)
สุเมธี
วัดโพธิ์ไทร
82)
จารูวณฺโณ
วัดศรีสุมังค์
83)
จินตาบโย
วัดยางสูง
84)
กลฺยาโน
วัดโพธิ์ศรี
85)
เตชวโร
วัดโพธิ์ไทร
86)
อิทฺธิเตโช
วัดขัวสูง
87)
ฉนฺทกาโร
วัดศรีชมพู
88)
วชิโร
วัดทุ่งประชานารถ
89)
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
90)
โอภาโส
วัดศรีมงคล
91)
ปภาโต
วัดพุทธนิมิต
92)
จิตฺตกาโร
วัดสระบัว
93)
วิจาโร
วัดโพธิชัย
94)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
95)
อิรญฺชโย
วัดนาขามวนาราม
96)
พลญาโณ
วัดบางประสิทธิ์
97)
มหาวีโร
วัดสว่างศิลาวาส
98)
ปุสฺสวโร
วัดพุทโธธัมมธโร
99)
ถาวรธมฺโม
วัดศรีบัวบาน
100)
ปุญญคโม
วัดจำปา
462 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5