พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1089
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18742
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961083
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
จิตฺตนุรกฺโข
วัดสุมงคล
102)
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
103)
อภิปสนฺโน
วัดวิชัยการาม
104)
โชติปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
105)
จรณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
106)
สุจิณฺโณ
วัดนิเวศวิหาร
107)
วิสุทฺธิสาโร
วัดนาอุดมวนาราม
108)
กตฺปุญโญ
วัดศรีบุญเรือง
109)
สุจิตฺโต
วัดศรีจันทร์
110)
ชินวโร
วัดประดิษฐาราม
111)
สิริมงฺคโล
วัดวารีวรวิหาร
112)
สุจิตโต
วัดโนสะอาด
113)
ปคุโณ
วัดเฉลิมชัย
114)
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
115)
รตฺตวณฺโณ
วัดศรีสำราญ
116)
ผาสุโก
วัดโพนสว่าง
117)
อคฺคธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
118)
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
119)
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
120)
ธมฺมจาโร
วัดนาเจริญ
121)
นนฺทสาโร
วัดธาตุมหาชัย
122)
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีเจริญ
123)
อาทิจฺจพโล
วัดอัมพวัน
124)
สุวินโย
วัดป่านาโพธิ์
125)
ภทฺทโก
วัดศรีสุข
126)
พุทธสํโร
วัดยางสูง
127)
นถากโร
วัดอัมพวัน
128)
โชติวณฺโณ
วัดไทรงาม
129)
วิชชากาโร
วัดโพธิ์ศรี
130)
จิตตทนฺโต
วัดหนองสะโน
131)
อภิชาโน
วัดพันทศีรี
132)
อาทิจวงฺโส
วัดศรีชมชื่น
133)
สุปญฺโญ
วัดโพนสว่าง
134)
กลฺยาโณ
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
135)
จนฺทสาโร
วัดโพธ์ชัย
136)
จนฺทสาโร
วัดศรีเทพประดิษฐ์
137)
ถาวโร
วัดภูพานอุดมธรรม
138)
กุสฺลจิตฺโต
วัดคามวาสี
139)
สนฺตุงกโร
วัดธาตุพนม
140)
ปภาโส
วัดสันติป่าช้า
141)
ชิตมาโร
วัดพระธาตุพนม
142)
กตฺปุญโญ
วัดบูรพาราม
143)
อาทิจฺโจ
วัดป่าบ้านโพธ์ตาก
144)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีมุกดาหาร
145)
สุเมโธ
วัดธาตุประสิทธิ์
146)
สุธีโร
วัดหัวบึ่งทุ่ง
147)
อคฺคปญฺโญ
วัดโคกสว่าง
148)
สติสมฺปนฺโน
วัดศรีสมบูรณ์
149)
อมโร
วัดแก่งนาง
150)
จนฬทปญฺโญ
วัดป่ามหาชัย
462 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6