พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
834
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14747
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990945
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ปิยสีโล
วัดนาอุดมวนาราม
152)
จนฺทูปโม
วัดศรีสุวรรณมงคล
153)
วิสุทธิสาโร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
154)
วรปญฺโญ
วัดพุทโธธัมมธโร
155)
จารุวณฺโณ
วัดอรุณรังษี
156)
ติกฺขญาโณ
วัดโพนสว่าง
157)
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม
158)
สญฺญโต
วัดศรีบุญเรือง
159)
สุภกิจโจ
วัดศรีบุญเรือง
160)
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
161)
อมรธมฺโม
วัดสระพังทอง
162)
ปุญญฺกาโม
วัดศรีเจริญสุข
163)
สํวโร
วัดอรัญญาวาส
164)
ปวิตฺโต
วัดมหาวนาราม
165)
สุขิโต
วัดจอมศรี
166)
สติสมฺปนฺโน
วัดพระธาตุพนม
167)
สุภโร
วัดกลางสนาม
168)
จนฺทสาโร
วัดน้อยโพธิ์
169)
สุภธโย
วัดศรีชมชื่น
170)
ทินวโร
วัดโพธิ์ศรี
171)
ชยานนฺโท
วัดศรีบุญเรือง
172)
จกฺกวโร
วัดหัวบึ่งทุ่ง
173)
กนฺตสีโล
วัดมาลา
174)
จนทวํโร
วัดศรีบุญเรือง
175)
สมจิตฺโต
วัดธาตุพนม
176)
สมจิตฺโต
วัดราษฎร์อำนวย
177)
สิริปญฺโญ
วัดศรีโพธิ์ไทร
178)
สิรินธโร
วัดโพนสว่าง
179)
ทีปธมฺโม
วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์
180)
วรญฺญวาที
วัดธาตุพนม
181)
วชิรเมโธ
วัดโพนสวรรค์
182)
ปภสฺสโร
วัดธาตุประสิทธิ์
183)
ญาณวฑฺฒโน
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง
184)
ตกฺขปญฺโญ
วัดศรีฐานธรรมิการาม
185)
ยาณวฑฺฒโ
วัดป่าภูหัวดิน
186)
ธมฺมจรี
วัดศรีบุญเรือง
187)
ธมฺมวาที
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
188)
กิตฺติสาโร
วัดอดิศัยวนาราม
189)
ญาณวีโร
วัดเหล่าต้นยม
190)
ชยวุฑโฒ
วัดขอนแก่น
191)
อาภทฺธโร
วัดโพนหัวโสก
192)
ธมฺมรํสี
วัดศิลาวิเวก
193)
ปภสสฺโร
วัดดาราราม
194)
ปญฺญาวชิโร
วัดปัจฉิมาวาส
195)
โชติธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
196)
สุรกฺโข
วัดหนองสะโน
197)
สาสโนภาโส
วัดศรีสว่าง
198)
เขมปญฺโญ
วัดป่าปทุมวนาราม
199)
นนฺทโร
วัดนาอุดมวนาราม
200)
หิริสมฺปนฺโน
วัดสระบัว
462 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7