พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1601
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21472
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997670
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ขนฺติโก
วัดบ้านใหม่
52)
ธมฺมวโร
วัดศรีสระวงค์
53)
อาทิจฺโจ
วัดดอนไชย
54)
วีรวฑฺฒโน
วัดหัวนา
55)
ฐิตวโร
วัดตาลชุม
56)
จนฺทโชโต
วัดก้อ
57)
ฐานธมฺโม
วัดสุขศรี
58)
ธมฺมทินฺโน
วัดบุ้ง
59)
มานพโล
วัดป่าซาง
60)
ทิพฺพเมธี
วัดน้ำลัด
61)
สจฺจาสโภ
วัดคันนา
62)
ตกฺกกิจฺโจ
วัดน้ำเคิม
63)
จตฺตมโล
วัดนาคา
64)
สุภาจาโร
วัดยู้
65)
โอภาโส
วัดพรมเมืองสวรรค์
66)
วฑฺฒนจิตฺโต
วัดศาลา
67)
ฉนฺทสีโล
วัดหาดไร่
68)
กิตฺติโก
วัดชัยมงคล
69)
ฐานกโร
วัดดอนชัย (สบสาย)
70)
ขนฺติวโร
วัดสันทะ
71)
กตปุญฺโญ
วัดฉิมพลี
72)
มหาวีโร
วัดนาทะนุง
73)
อหึสโก
วัดหลับมืนพรวน
74)
อาวุธปญฺโญ
วัดไหล่น่าน
75)
อนิญฺชิโต
วัดหนองแดง
76)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนาทะนุง
77)
อิสฺสรญาโณ
วัดนิมิตรมงคล
78)
วิสุทโธ
วัดสำนักสงฆ์ปางสา
79)
อกฺขรเมธี
วัดน้ำปั้ว
80)
จารุธมฺโม
วัดพืชเจริญ
81)
อาภากโร
วัดดอนแก้ว
82)
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
83)
สุทฺธจิตฺโต
วัดราษฏร์บำรุง
84)
สีลโชโต
วัดพญาแก้ว
85)
กลฺยาณวฑฺฒโน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
86)
สุธมฺโม
วัดพระเนตร
87)
ธมฺมวโร
วัดพระธาตุแช่แห้ง
88)
กิจฺจสาโร
วัดบุญยืน
89)
เมตฺตจิตฺโต
วัดหนองห้า
90)
สิริวฑฺฒโน
วัดเสี้ยว
91)
ฐิติโก
วัดชนะไพรี
92)
ถิรจิตฺโต
วัดหางทุ่ง
93)
ผาสุโก
วัดดอนมูล
94)
จารุวํโส
วัดดอนมูล
95)
อุคฺคเตโช
วัดนาคา
96)
อุคฺคเตโช
วัดบัวทอง
97)
จิตฺตปญฺโญ
วัดห้วยซ้อ
98)
ธนวํโส
วัดเชียงบาล
99)
สิริธมฺโม
วัดทุ่งชัย
100)
สมฺมาปญฺโญ
วัดศรีดอนชัย
271 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5