พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
394
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11025
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987223
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
พุทฺธินนฺโท
วัดดอนตัน
102)
สํวโร
วัดท่าล้อ
103)
สิรจนฺโท
วัดพรมเมืองสวรรค์
104)
ปญฺญาวุโธ
วัดอรัญญาวาส
105)
ภทฺทมุนี
วัดหาดเค็ดบน
106)
ฐิตวราสโย
วัดหลับมืนไตย
107)
ชยวฑฺฒโน
วัดบ่อหลวง
108)
ปญฺญาวโร
วัดหนองม่วง
109)
รชตสุธี
วัดศรีนาเรือง
110)
สิริสุวณฺโณ
วัดไหล่น่าน
111)
จนฺทสุวณฺโณ
วัดอรัญญาวาส
112)
อนุตฺตโร
วัดนิมิตรมงคล
113)
ปญฺญาวชิรเมธี
วัดบัวทอง
114)
อภิวโร
วัดน้ำลัด
115)
จิรวฑฺฒโน
วัดรัชดา
116)
ธีรปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
117)
ชยานนฺโท
วัดอภัยคีรี
118)
วิมโล
วัดบุญยืน
119)
ธมฺมสาสโน
วัดน้ำไคร้
120)
จนฺทปญฺโญ
วัดวังคีรี
121)
จารุธมฺโม
วัดนาหวาย
122)
สมาจาโร
วัดกอก
123)
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
124)
อภิสุขวฑฺฒโน
วัดดอนมูล
125)
ปญฺญาวโร
วัดเปา
126)
อหึสโก
วัดบุญยืน
127)
ทีปธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
128)
วชิรปญฺโญ
วัดมิ่งเมือง
129)
ญาณวํโส
วัดศรีกลางเวียง
130)
สิทฺธิธมฺโม
วัดพระธาตุเขาน้อย
131)
ภทฺทเมธี
วัดดอนมูล
132)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดพี้ใต้
133)
อริยวํโส
วัดพระธาตุแช่แห้ง
134)
ธีรงฺกุโร
วัดนาเหลืองใน
135)
วชิรญาโณ
วัดสองแคว
136)
สุวณฺณกิตฺติ
วัดพญาวัด
137)
นนฺทสาโร
วัดศรีบุญเรือง
138)
ปิยธมฺโม
วัดมิ่งเมือง
139)
ปญฺญาทีโป
วัดสวนดอก
140)
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดบ่อหลวง
141)
ปภากโร
วัดดอนมงคล
142)
สุจิญฺณธมฺโม
วัดนาน้อย
143)
ฐิตสีโล
วัดคือเวียง
144)
ผาสุกวาโส
วัดป่ากล้วย
145)
ภทฺทธมฺโม
วัดสบยาง
146)
สุจิตฺโต
วัดอาศรมพระธรรมจาริกบ้านป่ากลาง
147)
ปภสฺสโร
วัดดอนแก้ว
148)
จิรธมฺโม
วัดนาเตา
149)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดพระธาตุศรีษะเกษ
150)
ขนฺติมโน
วัดแคว้ง
271 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6