พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
396
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11027
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987225
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
สุเมโธ
วัดปรางค์
152)
ถาวโร
วัดพระเนตร
153)
ญาณเมธี
วัดเจดีย์
154)
ถิรจิตฺโต
วัดราษฏร์บำรุง
155)
ปสนฺโน
วัดศิลามงคล
156)
พทฺธธมฺโม
วัดปูคา
157)
กลฺยาณสิริ
วัดศรีดอนชัยงอบ
158)
ฉนฺทธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
159)
สุวณฺณสิริ
วัดกู่คำ
160)
คุณสํวโร
วัดน้ำครกใหม่
161)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดโปร่ง
162)
ธมฺมธโร
วัดอาศรมพระธรรมจาริกบ้านสกาดใต้
163)
อภิปุญฺโญ
วัดนาสา
164)
โชติปญฺโญ
วัดไหล่น่าน
165)
วรสทฺโธ
วัดบ่อหลวง
166)
รตนโชโต
วัดป่าเหมือด
167)
สนฺตจิตฺโต
วัดดอนชัย
168)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
169)
ทิพฺพมงฺคโล
วัดที่พักสงฆ์นาวิ
170)
ญาณวํโส
วัดดอนแก้ว
171)
ชิตมาโร
วัดพรหม
172)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดภูเก็ต
173)
นิมฺมโล
วัดวังทอง
174)
นนฺทภโว
วัดดู่ใต้
175)
ปญฺญาวชิโร
วัดท่าล้อ
176)
ธนมงฺคโล
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
177)
ปภสฺสโร
วัดดอนมูล
178)
อธิปญฺโญ
วัดนาฝาง
179)
กตสาโร
วัดต้นต้อง
180)
ธมฺมทีโป
วัดนาขาม
181)
จิรวฑฺฒโณ
วัดภูเก็ต
182)
ญาณสุโภ
วัดม่วงตึ๊ด
183)
ถิรวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บำรุง
184)
วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดสันกลาง
185)
ติกฺขวีโร
วัดเชียงแข็ง
186)
ฐิตานุรกฺโข
วัดน้ำใส
187)
จนฺทสิริ
วัดบ่อแก้ว
188)
รตนวํโส
วัดพระธาตุแช่แห้ง
189)
โอวาทกฺขโม
วัดหมอเมือง
190)
ชยาลงฺกาโร
วัดบุญยืน
191)
ธนปุญฺโญ
วัดมิ่งเมือง
192)
ชยจิตฺโต
วัดบำเพ็ญบุญ
193)
จรณธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
194)
คุณสมฺปนฺโน
วัดเชียงโคม
195)
อาภสฺสโร
วัดมงคล
196)
วาทกฺขโม
วัดปิงหลวง
197)
อาภานนฺโท
วัดนาหลวง
198)
อมโล
วัดสองแคว
199)
ปุญญกาโร
วัดน้ำแก่นใต้
200)
สุทธิปุญฺโญ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
271 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6