พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1755
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24668
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000866
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐานธมฺโม
สุขศรี
52)
ธมฺมทินฺโน
บุ้ง
53)
มานพโล
ป่าซาง
54)
โชติธมฺโม
ท่าล้อ
55)
ปภาโส
นาวงศ์
56)
ตกฺกกิจฺโจ
น้ำเคิม
57)
ญาณวํโส
ดอนแก้ว
58)
ฐิตสุโข
วังผา
59)
ฉนฺทธมฺโม
ปิตุราษฏร์
60)
ฉนฺทสีโล
หาดไร่
61)
อาภสฺสโร
มงคล
62)
กิตฺติญาโณ
ป่าลาน
63)
อาวุธปญฺโญ
ไหล่น่าน
64)
อนิญฺชิโต
หนองแดง
65)
จิรวฑฺฒโน
หางทุ่ง
66)
ปภสฺสรจิตฺโต
นาทะนุง
67)
วิสุทโธ
ปางสา
68)
โชติปญฺโญ
ร้อง
69)
อกฺขรเมธี
น้ำปั้ว
70)
สิริสิทฺธิวโร
ฟ้าสวรรค์
71)
จารุธมฺโม
พืชเจริญ
72)
สิริวิชโย
จักรวรรณ
73)
ยสวฑฺฒโน
นาคา
74)
ชยลงฺกาโร
พุ่มมาลา
75)
อุทยเมธี
พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
76)
สุธมฺโม
พระเนตร
77)
กิจฺจสาโร
บุญยืน พระอารามหลวง
78)
เมตฺตจิตฺโต
หนองห้า
79)
ภูริวฑฺฒโน
หนองช้างแดง
80)
วีรวฑฺฒโณ
หัวนา
81)
ถิรวฑฺฒโน
ราษฎร์บำรุง
82)
ธีรปญฺโญ
นิโครธาราม
83)
ผาสุโก
ดอนมูล
84)
กิตฺติสาโร
หนองแดง
85)
จารุวํโส
ดอนมูล
86)
ปสนฺโน
หนาด
87)
อุคฺคเตโช
น้ำปัว
88)
จิตฺตปญฺโญ
ห้วยซ้อ
89)
สิริธมฺโม
ตาลชุม
90)
ผลญาโณ
นาไค้
91)
ภูริทตฺโต
นาหวาย
92)
สิรจนฺโท
ไชยคำ
93)
ฐานสมฺปญฺโญ
มิ่งเมือง
94)
สิริภทฺโท
เชียงแล
95)
ปญฺญาวโร
ป่าเหียง
96)
วีรวฒฺฑโณ
ศรีสะเกษ
97)
ชยมงฺคโล
ดู่สุวรรณาราม
98)
สิริสุวณฺโณ
ไหล่น่าน
99)
จนฺทสโร
ทุ่งฆ้อน
100)
อนุตฺตโร
นิมิตมงคล
272 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5