พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
1566
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26314
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002512
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ฐิตมงฺคโล
พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
152)
ญาณเมธี
เจดีย์
153)
ถิรจิตฺโต
หางทุ่ง
154)
ชิตมาโร
พรหม
155)
กิตฺติภทฺโท
พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
156)
ธนมงฺคโล
พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
157)
กลฺยาณสิริ
ศรีดอนชัย(งอบ)
158)
วชิรธมฺโม
ถืมตอง
159)
มหาวีโร
นาทะนุง
160)
กิตฺติวุฑฺโฒ
งิ้วงาม
161)
สุจิณธมฺโม
ฟ้าสวรรค์
162)
ฐานิสฺสโร
นาทะนุ
163)
โชติปญฺโญ
ไหล่น่าน
164)
รตนโชโต
สวนดอก
165)
ปฐมพโล
นาเหลืองม่วงขวา
166)
สนฺตจิตฺโต
ดอนชัย
167)
ญานสมฺปณฺโณ
ศรีบุญเรือง
168)
ปิณฺฑิโต
กอก
169)
คมฺภีรปญฺโญ
ภูเก็ต
170)
จิรสีโล
น้ำหิน
171)
ฐานุตฺตโร
คันนา
172)
นนฺทภโว
ดู่ใต้
173)
กลฺยาณธมฺโม
น้ำแก่นเหนือ
174)
ปญฺญาวชิโร
โพธิ์ไทร
175)
ธมฺมภทฺทรเมธี
น้ำปัว
176)
ฐิตเมโธ
น้ำไคร้
177)
สุทฺธจิตฺโต
ใหม่ไชยสถาน
178)
ปิยธมฺโม
คันนา
179)
เตชปุญฺโญ
เชียงแล
180)
สุวณฺณสิริ
กลาง
181)
ธมฺมทีโป
นาขาม
182)
ธนวฑฺฒโน
น้ำไคร้
183)
อธิจิตฺโต
ป่างู๊เจริญชัย
184)
อินฺทปญฺโญ
บุญยืน พระอารามหลวง
185)
มหาปุญโญ
ปิงใน
186)
จนฺทสิริ
บ่อแก้ว
187)
สนฺตมโน
นาไค้
188)
อิทฺธิญาโณ
นาหวาย
189)
ชยาลงฺกาโร
บุญยืน พระอารามหลวง
190)
ฐิตธมฺโม
หาดเค็ดบน
191)
ถาวรพุทฺโธ
พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
192)
ชยจิตฺโต
บำเพ็ญบุญ
193)
ชยวุฑฺโฒ
บุญยืน พระอารามหลวง
194)
ขวนปญฺโญ
แสงดาว
195)
สนฺติภาโว
ธงน้อย
196)
ขนฺติสุโภ
สุคันธาราม
197)
อมโร
สองแคว
198)
ปุญฺญกาโร
น้ำแก่นใต้
199)
พุทธสโร
ไผ่เหลือง
200)
อคฺคปญฺโญ
ภูมินทร์
272 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6