พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
167
วันนี้
1012
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23925
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000123
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
อาภากโร
วัดพระธาตุเขาน้อย
252)
จิรธมฺโม
วัดนาเซีย
253)
เขมจาโร
วัดหนาด
254)
สุมงฺคโล
วัดรัชดา
255)
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีดอนแท่น
256)
ฐิตธมฺโม
วัดดอนมงคล
257)
ฉนฺทกาโม
วัดน้ำมวบ
258)
จารุวณฺโณ
วัดดอนแก่ง
259)
จนฺทวณฺโณ
วัดจอมจันทร์
260)
ขนฺติโก
วัดทุ่งชัย
261)
กิตฺติสาโร
วัดไหล่น่าน
262)
อภิปุญฺโญ
วัดบุ้ง
263)
โชติปญฺโญ
วัดนางิ้ว
264)
โสภณปญฺโญ
วัดเชียงแล
265)
ยสินฺธโร
วัดศรีพันต้น
266)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
267)
ธีรปญฺโญ
วัดนาราบ
268)
กิตฺติโสภโณ
วัดบุญยืน
269)
สิริปญฺโญ
วัดคำเรือง
270)
กิตฺติสาโร
วัดหนองแดง
271)
ธมฺมวโร
วัดสวนตาล
271 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6