พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
192
วันนี้
1452
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17503
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993701
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
601)
เปมสีโร
วัดหูกวาง
602)
อุตฺตโม
วัดเก้าเลี้ยว
603)
ปิยสีโล
วัดแม่วงก์
604)
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
605)
อตฺตารกฺโข
วัดสายลำโพงกลาง
606)
ภทฺทกาโม
วัดศรีกัลยาณนิคม
607)
เขมจิตฺโต
วัดหนองพะยอม
608)
ปทุโม
วัดท้ายน้ำ
609)
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
610)
ฉนฺทธมฺโม
วัดสำนักขุนเณร
611)
สิริวิชโย
วัดหนองปลิง
612)
กิตฺติธโร
วัดท่าช้าง
613)
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าเขาเขียว
614)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดบาง
615)
สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
616)
กิตฺติโสภโณ
วัดพฤกษะวันโชติการาม
617)
สุมงฺคโล
วัดสระเศรษฐี
618)
สุทฺธิโก
วัดคูยาง
619)
อนุตฺตโร
วัดพร้าว
620)
กมโล
วัดอัมพวันคีรี
620 รายการ / 13 หน้า
10
11
12
13