พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
1822
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24735
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000933
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
พลวฑฺโฒ
รัตนปทุม
52)
อกิญฺจโน
หลาสะแก
53)
สีลสุทฺโธ
โบสถ์เทพนิมิต
54)
สุทนฺโต
วชิราราม
55)
จนฺทวโร
หนองสะเดา
56)
อิทฺธิญาโณ
ทุ่งสนุ่นรัตนาราม
57)
เตชธมฺโม
พุสว่าง
58)
กนฺตสีโล
พร้าว
59)
อภโย
เนินเวียง
60)
ถิรธมฺโม
ศรีสุธรรมาราม
61)
อธิปญฺโญ
บ่อสามแสน
62)
อภิชาโน
หงส์ทอง
63)
ปภสฺสโร
หนองเต่าทอง
64)
อิทฺธิญาโญ
ไผ่ใหญ่
65)
นิพฺภโย
พงษ์สัก
66)
อวิรุทฺธโก
หนองแฟบ
67)
อรุโณ
กกกว้าว
68)
ฐิตมโน
ป่าสันติธรรม
69)
อธิจิตฺโต
หนองกลับ
70)
อธิปุญฺโญ
หนองหม้อ
71)
อินทฺโชโต
หนองสะแก
72)
สุทฺธาโภ
หนองตางู
73)
อุตฺตรวาที
ไทรเหนือ
74)
นราธิโป
เกาะแก้ว
75)
ภทฺทโก
สวนทศพลญาณ
76)
อินฺทวีโร
เขาคีริส
77)
สุเมโธ
เนินสำราญสามัคคีธรรม
78)
ฐานสมฺปนฺโน
หนองจิก
79)
ทตฺตมโน
วังพร้าว
80)
กตทีโป
วังตะโกธรรมราม
81)
นนฺทโก
สว่างอารมณ์
82)
ปสนฺโน
คลองสองหน่อ
83)
โอภาโส
คลองลาน
84)
จารุธมฺโม
ลำมะโกรก
85)
ญาณทีโป
หนองแม่พังงา
86)
อายุวฑฺฒโน
หาดเสลา
87)
ฉนฺทสุโภ
มงคลสถิตย์
88)
กิตฺติญาโณ
ไดโสน
89)
กิตฺติทินฺโน
นิมิตธัญญาราม
90)
สุรกฺโข
เนินสะเดา
91)
เขมธมฺโม
ตะเคียนทอง
92)
นาถธมฺโม
เขาขมิ้น
93)
ภูริปญฺโญ
ชุมนาก
94)
อาทโร
มาบแฟบ
95)
นรินฺโท
หนองกระทิง
96)
ถาวรสทฺโธ
วังน้ำสามัคคี
97)
ฐานิสฺสโร
ศรีมณีไพร
98)
จกฺกธมฺโม
หนองขาม
99)
ธมฺมทีโป
บ่อปิ้งเกลือ
100)
ปญฺญาธโร
มาบสว่าง
621 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4
5