พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
898
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23811
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000009
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กิตฺติสาโร
วัดโป่งวังแดง
102)
เปมสีโล
วัดหนองจะปราบ
103)
ปสุโต
วัดหนองปรือ
104)
กนฺตธมฺโม
วัดมอสำราญ
105)
อคฺคปญฺโญ
วัดคลองโนน
106)
สิรินฺธโร
วัดดงหวาย
107)
จิตปุญฺโย
วัดห้วยบง
108)
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
109)
ฐิตปญฺโญ
วัดโพธิ์สุทธาวาส
110)
ธมฺมทินฺโน
วัดวังงิ้ว
111)
สุจิตฺโต
วัดวังหิน
112)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองกะทอ
113)
ฐิตวํโส
วัดพุนกยูง
114)
เมตฺติโก
วัดพานทอง
115)
ฐานวโร
วัดหนองโสน
116)
ฐิตกุสโล
วัดสวรรค์ประชากร
117)
สีลสํวโร
วัดมงคลทับคล้อ
118)
สนฺตกาโย
วัดไตรภูมิ
119)
ภทฺทาจาโร
วัดสากเหล็ก
120)
สุเมโธ
วัดหงษ์ทอง
121)
สมาหิโต
วัดหัวดง
122)
ขนฺติโก
วัดดาน
123)
ขนฺติธโร
วัดหงษ์
124)
สุวฑฺฒโน
วัดท่าช้าง
125)
อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
126)
มหาปุญฺโญ
วัดตะเคียนเลื่อน
127)
อุตฺตโม
วัดบ้านตาล
128)
ธมฺมธีโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
129)
กิตฺติญาโณ
วัดคลองตางาว
130)
ปคุณธมฺโม
วัดท่าหลวง
131)
สุมโน
วัดสันติวนาราม
132)
ถาวรธมฺโม
วัดส้มเสี้ยว
133)
เกสรธมฺโม
วัดจันทรังสี
134)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
135)
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
136)
สุรกฺโข
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
137)
สติสมฺปนฺโน
วัดบึงนาราง
138)
ชยฺยโส
วัดแสงธรรมสุทธาราม
139)
จนฺทูปโม
วัดเทวประสาท
140)
อินฺทวีโร
วัดสันติธรรม
141)
ฐิตมโน
วัดตลุกงาม
142)
กตปญฺโญ
วัดคลองเจริญ
143)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพร้าว
144)
ธมฺมสโร
วัดหนองโสน
145)
สิริภทฺโท
วัดโกรกพระเหนือ
146)
จิตฺตสนฺโต
วัดโกรกพระเหนือ
147)
อาคโร
วัดห้วนวารี
148)
นริทฺโท
วัดหนองกระทิง
149)
จิตฺตคุตฺโต
วัดสว่างอารมณ์
150)
อตฺตสาโร
วัดโพธิ์ไทรงาม
620 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4
5
6