พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
394
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11025
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987223
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
จิตฺตโสภโณ
วัดคีรีวงศ์
152)
ปริชาโณ
วัดแสงธรรมสุทธาราม
153)
ปริปุณฺโญ
วัดหนองโก
154)
อคฺควํโส
วัดขอนดู่
155)
ธมฺมพโล
วัดเขาถำประทุน
156)
ฐิตสีโล
วัดเกาะแก้ว
157)
ฐานวีโร
วัดอินทาราม
158)
ธีรปญฺโญ
วัดมอสำราญ
159)
สมวํโส
วัดสหชาติประชาธรรม
160)
จารุวณฺโณ
วัดป่าพันลานใต้
161)
ปภสฺสโร
วัดวังแรง
162)
มงฺคลิโก
วัดป่ามะขาบ
163)
อคฺคธมฺโม
วัดสมาบาป
164)
ชนาลัย
วัดโกรกพระใต้
165)
ปุณฺณจนฺโท
วัดทะนง
166)
ธีรวํโส
วัดหนองถ้ำ
167)
ปิยาจาโร
วัดวังกระสูบ
168)
สุจิตฺโต
วัดมฤคทายวัน
169)
ฐานธมฺโม
วัดสระเตย
170)
มหาปญฺโญ
วัดทรัพย์ย้อย
171)
ทตฺตวณฺโณ
วัดดอนแตง
172)
ฐานิสฺสโร
วัดเสด็จ
173)
มหาปุญฺโญ
วัดวรนาถบรรพต
174)
ธมฺมโชโต
วัดเก้าเลี้ยว
175)
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
176)
ขนฺติโก
วัดสิงคาราม
177)
กิตติวุฑฺโฒ
วัดวังกลม
178)
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
179)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดวังแดง
180)
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
181)
อานนฺโท
วัดถ้ำชาละวัน
182)
คุณวโร
วัดเทพสถาพร
183)
อนาลโย
วัดเขาดินใต้
184)
จิตสํวโร
วัดคลองบางเดื่อ
185)
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
186)
เตชปุญฺโญ
วัดวังใหญ่
187)
ธมฺมธโร
วัดสันคู
188)
ปภสฺสโร
วัดท่าหลวง ฯ
189)
ยสวฑฺฒโน
วัดเนินสำราญ
190)
มหานาโม
วัดสามขา
191)
ปิยธมฺโม
วัดศรีสังฆราราม
192)
อตฺถกาโม
วัดราชช้างขวัญ
193)
กลฺยาโณ
วัดวังโมกข์
194)
เตชสีโล
วัดสากเหล็ก
195)
นาภสีโล
วัดหนองปลาไหล
196)
ฐานธมฺโม
วัดพันลาน
197)
สุหชฺโร
วัดเกยไชยเหนือ
198)
จนฺทวํโส
วัดบ้านยางโทน
199)
จารุวณฺโณ
วัดเนินสาริกา
200)
จนฺทธมฺโม
วัดดงเสือเหลือง
620 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4
5
6
7