พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
536
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19040
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995238
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐิตวํโส
วัดพุนกยูง
52)
ฐิตกุสโล
วัดสวรรค์ประชากร
53)
อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
54)
มหาปุญฺโญ
วัดตะเคียนเลื่อน
55)
ถาวรธมฺโม
วัดส้มเสี้ยว
56)
ชยฺยโส
วัดแสงธรรมสุทธาราม
57)
อินฺทวีโร
วัดสันติธรรม
58)
สิริภทฺโท
วัดโกรกพระเหนือ
59)
จิตฺตสนฺโต
วัดโกรกพระเหนือ
60)
อาคโร
วัดห้วนวารี
61)
นริทฺโท
วัดหนองกระทิง
62)
จิตฺตโสภโณ
วัดคีรีวงศ์
63)
ปริชาโณ
วัดแสงธรรมสุทธาราม
64)
ปริปุณฺโญ
วัดหนองโก
65)
อคฺควํโส
วัดขอนดู่
66)
ธมฺมพโล
วัดเขาถำประทุน
67)
สมวํโส
วัดสหชาติประชาธรรม
68)
จารุวณฺโณ
วัดป่าพันลานใต้
69)
ปภสฺสโร
วัดวังแรง
70)
ชนาลัย
วัดโกรกพระใต้
71)
สุจิตฺโต
วัดมฤคทายวัน
72)
มหาปญฺโญ
วัดทรัพย์ย้อย
73)
มหาปุญฺโญ
วัดวรนาถบรรพต
74)
ธมฺมโชโต
วัดเก้าเลี้ยว
75)
คุณวโร
วัดเทพสถาพร
76)
อนาลโย
วัดเขาดินใต้
77)
จิตสํวโร
วัดคลองบางเดื่อ
78)
เตชปุญฺโญ
วัดวังใหญ่
79)
ธมฺมธโร
วัดสันคู
80)
ฐานธมฺโม
วัดพันลาน
81)
สุหชฺโร
วัดเกยไชยเหนือ
82)
ธมฺมธโร
วัดสุบรรณาราม
83)
ญาณสาโร
วัดอินทรเมรี
84)
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
85)
ชานนฺโท
วัดทับกฤชกลาง
86)
เตชปญฺโญ
วัดธรรมโสภณ
87)
ฐิตธมฺโม
วัดวังใหญ่
88)
ปญฺญาทีโป
วัดไทรใต้
89)
สุเมโธ
วัดวังน้ำขาว
90)
ธมฺมโฆสโก
วัดหัวถนนใต้
91)
ขันฺติโก
วัดสันติธรรม
92)
วรธมฺโม
วัดเทพนิมิต
93)
กนฺตสาโร
วัดเขากองทอง
94)
อคฺคเตโช
วัดสันติธรรม
95)
ฐิติธมฺโม
วัดท่าพระเจริญพรต
96)
ภูริภูรี
วัดตากฟ้า
97)
พุทฺธวิริโย
วัดแม่วงก์
98)
ชาติธมฺโม
วัดไตรคีรีวราราม
99)
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
100)
เขมจารี
วัดตากฟ้า
278 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5