พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1009
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12711
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988909
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
พุทธญาโณ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
102)
สุตกวี
วัดนครสวรรค์
103)
มหาคุโณ
วัดทับกฤชกลาง
104)
สิกฺขาสโภ
วัดโพธาราม
105)
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
106)
ฐิตสทฺโธ
วัดวรนาถบรรพต
107)
โชติญาโณ
วัดศรีสุธรรมาราม
108)
ธีรธารี
วัดตากฟ้า
109)
จารุธมฺโม
วัดนครสวรรค์
110)
กนฺตวณฺโณ
วัดทับกฤชกลาง
111)
สมจิตฺโต
วัดตากฟ้า
112)
โสภณจารี
วัดตากฟ้า
113)
วชิรจารี
วัดตากฟ้า
114)
สญฺญจิตฺโต
วัดหนองกลับ
115)
ปฏิภาณกวี
วัดตากฟ้า
116)
กิตติโสภโณ
วัดหนองแก้ว
117)
วรวาที
วัดตากฟ้า
118)
อภินนฺโท
วัดโพธาราม
119)
มนุญฺโญ
วัดแสงสวรรค์
120)
โชติปาลี
วัดตากฟ้า
121)
ฐิติเมธี
วัดเกยไชยเหนือ
122)
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
123)
ฐานิสฺสโร
วัดโพอาราม
124)
วีรสุธี
วัดตากฟ้า
125)
ปณฺญาปชฺโชโต
วัดบ้านหว้า
126)
วรวิทู
วัดตากฟ้า
127)
ปุญฺญชาโต
วัดท่าเจริญพรต
128)
ปริยตฺติธารี
วัดตากฟ้า
129)
ญาณจารี
วัดตากฟ้า
130)
กิตฺติภทฺโท
วัดเกยไชยเหนือ
131)
จารุโก
วัดสุขสันต์สามัคคี
132)
ฐิตปุญฺโญ
วัดวรนาถบรรพต
133)
สิทธิเมธี
วัดตากฟ้า
134)
สิริเมธี
วัดตากฟ้า
135)
ชุติปญโญ
วัดวาปีรัตนาราม
136)
วีรธมฺโม
วัดศรีสุธรรมาราม
137)
สญฺญจิตฺโต
วัดจอมคีรีนาคพรต
138)
อคฺควณโณ
วัดโคกเดื่อ
139)
ธมฺมปญฺโญ
วัดหนองปิง
140)
ทสสนเมธี
วัดตากฟ้า
141)
ชยเภรี
วัดตากฟ้า
142)
อริญฺชโญ
วัดวรนาถบรรพต
143)
ณฏฺฐจารี
วัดตากฟ้า
144)
วชิรเมโธ
วัดดงพลับ
145)
ภูริปญฺโญ
วัดเจริญผล
146)
ชินเวที
วัดตากฟ้า
147)
อนนฺตเมธี
วัดตากฟ้า
148)
โสรโต
วัดหนองตาพัน
149)
จิรธิติเมธี
วัดโพธาราม
150)
จิรสุโภ
วัดโพธาราม
278 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6