พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
755
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28705
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075209
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
102)
วชิรญาโณ
วัดไทรเหนือ
103)
มหาคุโณ
วัดทับกฤชกลาง
104)
สิกฺขาสโภ
วัดโพธาราม
105)
พุทฺธญาโณ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
106)
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
107)
ถิรภูรี
วัดตากฟ้า
108)
โชติญาโณ
วัดศรีสุธรรมาราม
109)
จารุธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
110)
กนฺตวณฺโณ
วัดทับกฤชกลาง
111)
สุภทฺทจารี
วัดตากฟ้า
112)
วิสุทฺธิมนฺตี
วัดตากฟ้า
113)
วิโรจนเมธี
วัดสามัคคีประดิษฐ์
114)
วชิรจารี
วัดตากฟ้า
115)
ญาณสาโร
วัดอินทรเมรี
116)
อภินนฺโท
วัดโพธาราม
117)
จรณธารี
วัดตากฟ้า
118)
สุภทฺโท
วัดบ้านวัง
119)
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
120)
ฐานิสฺสโร
วัดโพธาราม
121)
จนฺทสโร
วัดเขาบ่อแก้ว
122)
อาภากโร
วัดโพธาราม
123)
ภทฺทกาโม
วัดบ้านหว้า
124)
ปญฺญาปชฺโชโต
วัดบ้านหว้า
125)
ปิยวณฺโณ
วัดโคกเจริญ
126)
ปุญฺญชาโต
วัดท่าพระเจริญพรต
127)
อตฺถจารี
วัดตากฟ้า
128)
วรทสฺสี
วัดตากฟ้า
129)
ญาณจารี
วัดตากฟ้า
130)
สิริธโร
วัดเกรียงไกรเหนือ
131)
สญฺญจิตฺโต
วัดจอมคีรีนาคพรต
132)
อตฺถเวที
วัดตากฟ้า
133)
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
134)
ทสฺสนเมธี
วัดตากฟ้า
135)
ปริญาโณ
วัดท่าพระเจริญพรต
136)
ปิยภาณี
วัดตากฟ้า
137)
ถาวรเมธี
วัดตากฟ้า
138)
อริญฺชโย
วัดวรนาถบรรพต
139)
ฐิตมนฺตี
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
140)
ณฺฎฺฐีมนฺตี
วัดตากฟ้า
141)
ณรงค์ศักดิ์
วัดวรนาถบรรพต
142)
จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
143)
ทีปธมฺโม
วัดหลาสะแก
144)
อภิปุญฺโญ
วัดสามัคคีประดิษฐ์
145)
สุปติฎฐิโต
วัดท่าตะโก
146)
จิรธิติเมธี
วัดโพธาราม
147)
ฐิตสุธี
วัดตากฟ้า
148)
อนติมานี
วัดตากฟ้า
149)
กิจฺจเสวี
วัดตากฟ้า
150)
กนฺตสีโล
วัดสว่างวงษ์
261 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6