พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
202
วันนี้
1302
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17353
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993551
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
จนฺทสาโร
วัดจอมคีรีนาคพรต
152)
กิจฺจเสวี
วัดตากฟ้า
153)
กนฺตสีโล
วัดสว่างวงษ์
154)
ธมฺมรโต
วัดเขาวงษ์
155)
ภูริปญฺโญ
วัดดอนคา
156)
-
-
157)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดคลองน้ำโจน
158)
ฐิตวินโย
วัดโคกเดื่อ
159)
นาคใหม่
วัดประชาศึกษา
160)
ศรีสังวรณ์
วัดท่าซุด
161)
อาภากโร
วัดโพธาราม
162)
ภทฺทกาโม
วัดบ้านหว้า
163)
วราสโย
วัดตากฟ้า
164)
ฐิตวิริโย
วัดโคกเดื่อ
165)
ฐานรโต
วัดวรนาถบรรพต
166)
คุณวีโร
วัดธรรมรักขิตาราม
167)
ภูริปญฺโญ
วัดเกาะหงส์
168)
ปญฺญาวโร
วัดเกรียงไกรเหนือ
169)
สิริสาโร
วัดท่าตะโก
170)
มหาปญฺโญ
วัดเกาะหงส์
171)
อธิปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
172)
จนฺทโชโต
วัดฝาถัง
173)
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
174)
ฐิติญาโน
วัดจอมตีรีนาคพรต
175)
สุภทฺโท
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
176)
ฐิตเวโท
วัดศรีสุธรรมาราม
177)
สีลวฑฺฒโน
วัดเก้าเลี้ยว
178)
กิตติญาโณ
วัดโคกเดื่อ
179)
ปญฺญาวชิโร
วัดคลองมงคล
180)
อิสฺสโร
วัดท่าเจริญพรต
181)
คุตฺตธมฺโม
วัดลาดยาว
182)
ปภากโร
วัดลานธรรมสามัคคี
183)
ทนฺตกาโย
วัดตาสังใต้
184)
สมาจาโร
วัดนครสวรรค์
185)
กนฺตธมฺโม
วัดบางแก้ว
186)
เขมกาโม
วัดสุขสันสามัคคี
187)
ชินฺนมาโร
วัดโบสถ์เทพนิมิต
188)
อตฺตทีโป
วัดเขามะเกลือ
189)
นริสฺสโร
วัดโคกเดื่อ
190)
ปญฺญาวโร
วัดทับกฤชกลาง
191)
จนฺทสาโร
วัดหนองกลับ
192)
กนฺตสีโล
วัดแสงธรรมสุทธาราม
193)
เขมวโร
วัดวรนาถบรรพต
194)
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
195)
ปิยภาณี
วัดตากฟ้า
196)
กลฺญษณธมฺโม
วัดตาคลี
197)
ณฏฺฐเสวี
วัดตากฟ้า
198)
อินฺทวณฺโณ
วัดพนมรอก
199)
อนาวิโล
วัดเก้าเลี้ยว
200)
จนฺทธมฺโม
วัดโพธาราม
278 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6