พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
95
วันนี้
1243
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19694
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100188
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
กตกุสโล
วัดสโมสร
152)
สุมโน
วัดคลองสองหน่อ
153)
สาทโร
วัดหนองจิกรี
154)
สุธมฺโม
วัดหนองปลิง
155)
คุณวีโร
วัดบ้านบุรีรัมย์
156)
ภูริปญฺโญ
วัดเกาะหงษ์
157)
สุภทฺโท
วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม
158)
จิตฺตทโม
วัดแหลมทอง
159)
อธิปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
160)
ฐานิโย
วัดหนองไม้แดง
161)
จนฺทโชโต
วัดขัดคลองไทร
162)
วิรโช
วัดหนองกระดูกเนื้อ
163)
ธมฺมโชโต
วัดเก้าเลี้ยว
164)
โชติธมฺโม
วัดลาดยาว
165)
สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
166)
ปญฺญาวชิโร
วัดคลองมงคล
167)
เนปกฺโก
วัดเกรียงไกรเหนือ
168)
ฐานวุฒฺโฑ
วัดหนองไผ่ไทรงาม
169)
อิสฺสโร
วัดนิเวศวุฒาราม
170)
โชติธมฺโม
วัดเทพสุทธาวาส
171)
คุตฺตธมฺโม
วัดลาดยาว
172)
อนาลโย
วัดตุ๊กแก
173)
สมาจาโร
วัดดอนคา
174)
ปภากโร
วัดบ้านเปราะ
175)
ปญฺญาวโร
วัดเขาบ่อแก้ว
176)
กตปุญโญ
วัดมหาโพธิใต้
177)
นิทฺทโร
วัดวรนาถบรรพต
178)
นิติภทฺโท
วัดศรีมงคล
179)
คมฺภีโร
วัดดอนคา
180)
จนฺทสาโร
วัดหนองกลับ
181)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองสะแก
182)
มนาโป
วัดหนองโก
183)
อตฺถจารี
วัดตากฟ้า
184)
ฐานสมฺปนฺโน
วัดแคทราย
185)
ฐานิสฺสโร
วัดเขาภูคา
186)
ชยธโร
วัดศรีสุธรรมาธรรม
187)
จนฺทปญฺโญ
วัดหนองสะแก
188)
จนฺทสโร
วัดห้วยหอม
189)
โชติปุญโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
190)
จนฺทธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
191)
กุลสิทฺโธ
วัดนาหุบ
192)
ปุญญคโม
วัดหางตลาด
193)
กิตฺติคุตฺโต
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม
194)
สุจิตฺโต
วัดศรีอุดมวนาราม
195)
เตชธโร
วัดช่องแค
196)
สทฺธาธิโก
วัดสันติธรรม
197)
วรากโร
วัดประดู่งาม
198)
สิริวุฒิโท
วัดหนองสังข์
199)
ชยสุทฺโธ
วัดวาปีรัตนาราม
200)
ปญฺญาวิสาโล
วัดนาหุบ
261 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6