พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
902
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9921
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
อุตฺตโม
วัดศรีไกรลาศ
202)
จิรวฑฺฒโน
วัดจันเสน
203)
กิจฺจสาโร
วัดปางสวรรค์
204)
วชิรญาโณ
วัดดอนคา
205)
สุจิตฺโต
วัดแม่กะสี
206)
สุรเตโช
วัดจันเสน
207)
จนฺทวณฺโณ
วัดคลองช้าง
208)
คุณยุตฺโต
วัดตากฟ้าพระอารมหลวง
209)
จนฺทโก
วัดภัทรสิทธาราม
210)
สุเมธโส
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
211)
ติกฺขปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
212)
อนาวิโล
วัดเก้าเลี้ยว
213)
สุธมฺโม
วัดเขาแดงเจริญธรรม
214)
อคฺควณฺโณ
วัดโคกเดื่อ
215)
สุทฺธิญาโณ
วัดวรนาถบรรพต
216)
ชนธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
217)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดประชาสรรค์
218)
ฐานธมฺโม
วัดบ้านวังแรง
219)
อาภากโร
วัดบ้านใหม่สามัคคี
220)
นิมิตตสาโร
วัดสอนจันทร์
221)
ญาณวีโร
วัดดอนกระชาย
222)
สุเตโช
วัดโพธาราม
223)
ขนฺติชโย
วัดตะเฆ่ค่าย
224)
ฐิตเวโท
วัดศรีสุธรรมาราม
225)
อนาวิโล
วัดหนองขี้ใต้
226)
นรินฺโท
วัดน้ำสาดเหนือ
227)
ฐิตกุสโล
วัดสวรรค์ประชากร
228)
สุภาจาโร
วัดสังขวิจิตร
229)
สุรปญฺโญ
วัดทรัพย์ย้อย
230)
โชติวโร
วัดนิวิฐธรรมาราม (เขาสมุก)
231)
ติสฺสวโร
วัดวังบ่อ
232)
ตปคุโณ
วัดวังรอ
233)
สุวฑฒฺโน
วัดโกรกพระเหนือ
234)
ปภากโร
วัดวังใหญ่
235)
รวิวํโส
วัดหนองแอก
236)
จิรสุโภ
วัดเวฬุวัน
237)
ถิรธมฺโม
วัดบ้านหว้า
238)
ธมฺมวโร
วัดแคทราย
239)
ยโสธโร
วัดทุ่งตัน
240)
ทตฺตสิริ
วัดเขาวงษ์
241)
จนฺทวโส
วัดเขาทอง
242)
อานนฺโท
วัดช่องคีรี
243)
กลฺยาโณ
วัดหนองนมวัว
244)
โกวิโท
วัดวิมลประชาราษฎร์
245)
จิรธมฺโม
วัดเกาะเปา
246)
ฐิตสทฺโธ
วัดวรนาถบรรพต
247)
สุขวฑฺฒโน
วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
248)
องฺกุโร
วัดลาดยาว
249)
วิสุทฺธสีโล
วัดยางสองพีน้อง
250)
ขนฺติโก
วัดใหม่วารีเย็น
261 รายการ / 6 หน้า
2
3
4
5
6