พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11853
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988051
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
ธมฺมวโร
วัดแคทราย
252)
ยโสธโร
วัดทุ่งตัน
253)
ชาตฺตสิริ
วัดเขาวงษ์
254)
จนฺทวํโส
วัดเขาทอง
255)
จนฺทสาโร
วัดธารทหาร
256)
อานนฺโท
วัดช่องคีรี
257)
กลฺยาโณ
วัดหนองนมวัว
258)
ปริมุตฺโต
วัดดอนพลอง
259)
จิรธมฺโม
วัดเกาะเปา
260)
สุภาจาโร
วัดโคกเดื่อ
261)
อิสฺสรธมฺโม
วัดเขาถ้ำพระ
262)
สิริธมฺโม
วัดเกรียงไกรเหนือ
263)
อานนฺโท
วัดสุบรรณาราม
264)
องฺกุโก
วัดลาดยาว
265)
ปริปุณฺโณ
วัดฆะมัง
266)
สิริธโร
วัดทุ่งตาล
267)
ขนฺติโก
วัดใหม่วารีเย็น
268)
เปมสีโร
วัดหูกวาง
269)
อุตฺตโม
วัดเก้าเลี้ยว
270)
ปิยสีโล
วัดแม่วงก์
271)
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
272)
อตฺตารกฺโข
วัดสายลำโพงกลาง
273)
ภทฺทกาโม
วัดศรีกัลยาณนิคม
274)
สิริวิชโย
วัดหนองปลิง
275)
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าเขาเขียว
276)
สนฺติกโร
วัดสระโบสถ์
277)
สุมงฺคโล
วัดสระเศรษฐี
278)
กมโล
วัดอัมพวันคีรี
278 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6