พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
887
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23800
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999998
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
จนฺทูปโม
วัดเทวประสาท
52)
กตปญฺโญ
วัดคลองเจริญ
53)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพร้าว
54)
ธมฺมสโร
วัดหนองโสน
55)
อตฺตสาโร
วัดโพธิ์ไทรงาม
56)
มงฺคลิโก
วัดป่ามะขาบ
57)
อคฺคธมฺโม
วัดสมาบาป
58)
ปุณฺณจนฺโท
วัดทะนง
59)
ธีรวํโส
วัดหนองถ้ำ
60)
ปิยาจาโร
วัดวังกระสูบ
61)
กิตติวุฑฺโฒ
วัดวังกลม
62)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดวังแดง
63)
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
64)
อานนฺโท
วัดถ้ำชาละวัน
65)
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
66)
ปภสฺสโร
วัดท่าหลวง ฯ
67)
มหานาโม
วัดสามขา
68)
อตฺถกาโม
วัดราชช้างขวัญ
69)
กลฺยาโณ
วัดวังโมกข์
70)
เตชสีโล
วัดสากเหล็ก
71)
นาภสีโล
วัดหนองปลาไหล
72)
จนฺทวํโส
วัดบ้านยางโทน
73)
จารุวณฺโณ
วัดเนินสาริกา
74)
จนฺทธมฺโม
วัดดงเสือเหลือง
75)
สทฺธาธิโก
วัดหาดมูลกระบือ
76)
ปญฺญาพโล
วัดโพธิ์ไทรงาม
77)
สุทฺธิมโน
วัดธรรมเวช
78)
ปญฺญาโภ
วัดไทรย้อย
79)
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดดงชะพลู
80)
สุจิณฺโณ
วัดโพธิ์แดน
81)
ขนฺติธมฺโม
วัดท่าบัว
82)
เตชวโร
วัดหนองโสน
83)
สุธมฺโม
วัดโพทะเล
84)
อภิชฺชโว
วัดคลองคู่
85)
จนฺทโก
วัดมงคลทับคล้อ
86)
จนฺทวํโส
วัดหาดมูลกระบือ
87)
ปภากโร
วัดบ้านตาล
88)
สุวณฺโณ
วัดเทวประสาท
89)
สิริคุตฺโต
วัดวังกลม
90)
ธมฺมเมธี
วัดจันทรังสี
91)
อธิวโร
วัดทับคล้อ
92)
ฐิตสิทฺธิ
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
93)
ชาตวิริโย
วัดดงตะขบ
94)
เขมาสโย
วัดท่าบัวหลวง
95)
ผลปุญโญ
วัดกร่างสามยอด
96)
เตชวโร
วัดตะพานหิน
97)
โชติปญฺโญ
วัดหนองสะแก
98)
สิริมงฺคโล
วัดศรีมงคล
99)
นนฺทรกฺโข
วัดไทรย้อย
100)
คุณาธโร
วัดท่าข่อย
202 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5