พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
97
วันนี้
1245
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19696
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100190
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ฐิตสิทฺธิ
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
102)
วชิรญาโณ
วัดมงคลทับคล้อ
103)
ผลปุญฺโญ
วัดแดงเหนือ
104)
วิสุทฺธสีโล
วัดยางคลี
105)
จิรธมฺโม
วัดกำแพงดิน
106)
ฐานรโต
วัดวังกร่าง
107)
โชติปญฺโญ
วัดหนองสะแก
108)
คุณาธโร
วัดท่าข่อย
109)
ครุธมฺโม
วัดกำแพงดิน
110)
สีลานนฺโท
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
111)
นาถปุญฺโญ
วัดเขาทราย
112)
ปิยธมฺโม
วัดสระประทุม
113)
ฐานิสฺสโร
วัดวังพร้าว
114)
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
115)
อตฺตสาโร
วัดบางลายเหนือ
116)
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
117)
จนฺทูปโม
วัดสากเหล็ก
118)
ถามวโร
วัดหนองพระ
119)
ยสชาโต
วัดท่าหลวง
120)
ชีวสุทฺโธ
วัดเนินสาริกา
121)
โสภณจิตฺโต
วัดแหลมยาง
122)
อธิปุญฺโญ
วัดห้วยเรียงกลาง
123)
จิณฺณธมฺโม
วัดคลองข่อย
124)
ธมฺมรโต
วัดเขารูปช้าง
125)
กิตฺติสาโร
วัดท่าช้าง
126)
ธมฺมปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
127)
สุธมฺโม
วัดจระเข้ผอม
128)
ฐิตเมโธ
วัดบ้านใหม่คงคาราม
129)
ชุตินฺธโร
วัดกำแพงดิน
130)
ฉนฺทกาโม
วัดเขารูปช้าง
131)
ธมฺมาวุโร
วัดไผ่รอบ
132)
วราโภ
วัดฆะมัง
133)
มณิวณฺโณ
วัดวังจิก
134)
อนุตฺตโร
วัดห้วยเขน
135)
ชิตวโร
วัดท้ายน้ำ
136)
ภูริวฑฺฒโน
วัดไผ่รอบ
137)
กิตฺติปาโล
วัดบึงนาราง
138)
กิตฺติธโร
วัดพระพุทธบาทเขารวก
139)
ภูริปญฺโญ
วัดโรงช้าง
140)
กตปุญฺโญ
วัดหนองพยอม
141)
อินฺทปญฺโญ
วัดมาบมะไฟ
142)
ธมฺมเตโช
วัดสระยายชี
143)
รตนโชโต
วัดวังตะกู
144)
ฐิตโสภโณ
วัดวังแดง
145)
ธมฺมปาโล
วัดกุดประดู่
146)
อธิวโร
วัดพรหมประสิทธิ์
147)
ยุตฺติโก
วัดวังจิก
148)
ฐิตธมฺโม
วัดมงคลทับคล้อ
149)
เขมาสโย
วัดท่าบัวทอง
150)
ชินทตฺโต
วัดท่าบัว
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4