พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24795
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000993
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ฐิตสิทฺธิ
สมบูรณ์ธรรมกายาราม
102)
วชิรญาโณ
มงคลทับคล้อ
103)
ผลปุญฺโญ
แดงเหนือ
104)
วิสุทฺธสีโล
ยางคลี
105)
จิรธมฺโม
กำแพงดิน
106)
ฐานรโต
วังกร่าง
107)
โชติปญฺโญ
หนองสะแก
108)
คุณาธโร
ท่าข่อย
109)
ครุธมฺโม
กำแพงดิน
110)
สีลานนฺโท
ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
111)
นาถปุญฺโญ
เขาทราย
112)
ปิยธมฺโม
สระประทุม
113)
ฐานิสฺสโร
วังพร้าว
114)
ภทฺทธมฺโม
ไทรโรงโขน
115)
อตฺตสาโร
บางลายเหนือ
116)
ปนฺนภาโร
หาดแตงโม
117)
จนฺทูปโม
สากเหล็ก
118)
ถามวโร
หนองพระ
119)
ยสชาโต
ท่าหลวง
120)
ชีวสุทฺโธ
เนินสาริกา
121)
โสภณจิตฺโต
แหลมยาง
122)
อธิปุญฺโญ
ห้วยเรียงกลาง
123)
จิณฺณธมฺโม
คลองข่อย
124)
ธมฺมรโต
เขารูปช้าง
125)
กิตฺติสาโร
ท่าช้าง
126)
ธมฺมปญฺโญ
หนองหญ้าปล้อง
127)
สุธมฺโม
จระเข้ผอม
128)
ฐิตเมโธ
บ้านใหม่คงคาราม
129)
ชุตินฺธโร
กำแพงดิน
130)
ฉนฺทกาโม
เขารูปช้าง
131)
ธมฺมาวุโร
ไผ่รอบ
132)
วราโภ
ฆะมัง
133)
มณิวณฺโณ
วังจิก
134)
อนุตฺตโร
ห้วยเขน
135)
ชิตวโร
ท้ายน้ำ
136)
ภูริวฑฺฒโน
ไผ่รอบ
137)
กิตฺติปาโล
บึงนาราง
138)
กิตฺติธโร
พระพุทธบาทเขารวก
139)
ภูริปญฺโญ
โรงช้าง
140)
กตปุญฺโญ
หนองพยอม
141)
อินฺทปญฺโญ
มาบมะไฟ
142)
ธมฺมเตโช
สระยายชี
143)
รตนโชโต
วังตะกู
144)
ฐิตโสภโณ
วังแดง
145)
ธมฺมปาโล
กุดประดู่
146)
อธิวโร
พรหมประสิทธิ์
147)
ยุตฺติโก
วังจิก
148)
ฐิตธมฺโม
มงคลทับคล้อ
149)
เขมาสโย
ท่าบัวทอง
150)
ชินทตฺโต
ท่าบัว
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4