พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1621
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21492
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997690
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ปญฺญาวชิโร
วัดเนินสมอ
152)
โสวโร
วัดพร้าว
153)
สิรินฺธโร
วัดพฤกษะวันโชติการาม
154)
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
155)
นิสโภ
วัดป่าแซง
156)
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
157)
คุณวนฺโต
วัดหนองสะแก
158)
ฉนฺทธมฺโม
วัดเนินทราย
159)
อภิวํโส
วัดไผ่ท่าพเหนือ
160)
วิปุโล
วัดคลองเจริญ
161)
อาภาธโร
วัดหนองสองห้อง
162)
อมโล
วัดหนองหลวง
163)
ปญฺญาวุโธ
วัดบ้านน้อย
164)
จนฺทาโภ
วัดศรีวนาราม
165)
อนิญฺชิโต
วัดท่าขมิ้น
166)
ยุตฺตธมฺโม
วัดอินทร์พรหมใย
167)
จนฺทสีโร
วัดโพธิ์ประทับช้าง
168)
ผลฺปุญฺโญ
วัดตลุกหิน
169)
เตชเชฏฺโฐ
วัดถ้ำคะนอง
170)
รตนญาโณ
วัดลำชะล่า
171)
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
172)
อคฺควณฺโณ
วัดยางคลี
173)
สุมโน
วัดหนองเครือซูด
174)
ตนฺติปาโล
วัดคีรีเทพนิมิต
175)
จตฺตมโล
วัดวังแดง
176)
กตปุญฺโญ
วัดวังทอง
177)
ญาณวีโร
วัดเขาทราย
178)
เขมทตฺโต
วัดบ้านใหม่คงคาราม
179)
ปญฺญธมฺโม
วัดห้วยน้ำโจน
180)
มหาญาโณ
วัดหนองในดง
181)
เตชธโร
วัดโพธิ์ทอง
182)
ปิยธมฺโม
วัดโพธิ์ไทรงาม
183)
ฐานุตฺตโร
วัดวังทรายพูน
184)
อคฺคปุญฺโญ
วัดบึงนาราง
185)
ธมฺมธโร
วัดไผ่เหลือง
186)
อคฺควณฺโณ
วัดท่าพุดซา
187)
นาถธมฺโม
วัดย่านยาว
188)
ฌานวโร
วัดไผ่ใหญ่
189)
-
วัดพร้าว
190)
ฐิตจิตฺโต
วัดทุ่งโพธิ์
191)
คุเณสโน
วัดคลองน้อย
192)
จนฺทสีโล
วัดท่าฬ่อ
193)
จิตฺตคุตฺโต
วัดโพทะเล
194)
อติภทฺโท
วัดท่าหลวง
195)
ชินทตฺโต
วัดท่าบัว
196)
กนฺตสีโล
วัดดงตะขบ
197)
เขมจิตฺโต
วัดหนองพะยอม
198)
ปทุโม
วัดท้ายน้ำ
199)
ฉนฺทธมฺโม
วัดสำนักขุนเณร
200)
กิตฺติธโร
วัดท่าช้าง
202 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5